آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04031090 ک ک ک ماست 77,280,526 1,961,900,591,188 Rls. 74,103,893 $
2 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 20,879,733 1,926,426,013,925 Rls. 72,701,850 $
3 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 12,630,188 1,005,448,325,003 Rls. 38,038,292 $
4 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 21,477,369 326,068,057,915 Rls. 12,416,834 $
5 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,938,449 242,874,737,443 Rls. 9,092,891 $
6 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 2,945,428 166,027,186,058 Rls. 6,182,842 $
7 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 2,171,135 82,737,559,426 Rls. 3,033,952 $
8 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 792,818 78,004,050,077 Rls. 2,818,196 $
9 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 609,205 28,825,218,175 Rls. 1,096,709 $
10 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 352,450 12,462,198,827 Rls. 465,267 $
11 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 222,996 12,310,893,623 Rls. 467,091 $
12 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 272,361 7,623,651,267 Rls. 284,036 $
13 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 222,129 6,129,148,078 Rls. 228,218 $
14 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 54,150 5,287,058,040 Rls. 204,709 $
15 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 20094100 آب آناناس بايک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 139,453 3,660,880,447 Rls. 137,030 $
16 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 6,040 3,553,531,755 Rls. 132,296 $
17 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 60,000 3,113,520,000 Rls. 120,000 $
18 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 13,837 2,189,646,942 Rls. 83,013 $
19 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 7,400 2,138,499,660 Rls. 83,820 $
20 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,941 1,820,807,954 Rls. 68,120 $
21 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 12,000 1,615,980,000 Rls. 60,000 $
22 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,180 1,399,211,149 Rls. 52,699 $
23 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 10,000 1,065,400,000 Rls. 39,904 $
24 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 11,268 1,018,916,484 Rls. 36,680 $
25 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 22,625 968,829,580 Rls. 37,258 $
26 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 8,215 918,765,600 Rls. 32,860 $
27 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 15,080 818,552,880 Rls. 30,188 $
28 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 10,016 591,130,320 Rls. 21,142 $
29 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 634 218,088,000 Rls. 7,800 $
30 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 10,194 173,731,152 Rls. 6,288 $
31 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04022130 ---شيرخشك صنعتي 1,500 159,672,000 Rls. 6,000 $
32 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,083 141,624,677 Rls. 5,549 $
33 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 1,956 141,414,384 Rls. 5,267 $
34 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 2,112 107,766,432 Rls. 4,224 $
35 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,160 98,277,480 Rls. 3,780 $
36 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,575 71,682,004 Rls. 2,721 $
37 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 1,200 63,844,800 Rls. 2,400 $
38 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 756 63,413,280 Rls. 2,268 $
39 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 960 30,540,672 Rls. 1,152 $
40 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 500 25,500,000 Rls. 1,000 $
41 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 302 23,784,312 Rls. 906 $
42 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 96 10,227,840 Rls. 384 $
مجموع کل
5,888,327,928,849 ريال
مجموع کل
222,119,527 دلار
[1]