آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل پاکستان 04022130 ---شيرخشك صنعتي 1,242,000 91,054,328,000 Rls. 3,353,698 $
2 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل پاکستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 125,000 7,785,120,000 Rls. 280,000 $
3 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل پاکستان 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 72,000 7,670,880,000 Rls. 287,159 $
4 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 120,000 3,510,363,840 Rls. 127,200 $
5 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل پاکستان 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 25,000 1,230,660,000 Rls. 45,000 $
6 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل پاکستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 7,620 446,509,140 Rls. 16,715 $
7 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل پاکستان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 50 5,394,800 Rls. 200 $
مجموع کل
111,703,255,780 ريال
مجموع کل
4,109,972 دلار
[1]