آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد آذربايجان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 143,500 32,199,770,500 Rls. 1,212,250 $
2 12 1393 يزد آذربايجان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 2,731,876 15,262,161,652 Rls. 564,593 $
3 12 1393 يزد آذربايجان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 24,300 9,050,000,400 Rls. 340,200 $
4 12 1393 يزد آذربايجان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 108,180 2,215,959,120 Rls. 86,544 $
5 12 1393 يزد آذربايجان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 140,374 799,573,507 Rls. 30,169 $
6 12 1393 يزد آذربايجان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 72,072 715,395,312 Rls. 26,352 $
7 12 1393 يزد آذربايجان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 24,000 235,847,968 Rls. 8,929 $
مجموع کل
60,478,708,459 ريال
مجموع کل
2,269,037 دلار
[1]