آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد آلمان 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 2,378,982 101,904,301,175 Rls. 3,806,372 $
2 12 1393 يزد آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 103,000 22,903,572,000 Rls. 846,000 $
3 12 1393 يزد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,700 4,026,668,874 Rls. 151,666 $
4 12 1393 يزد آلمان 52081200 پارچه هاي پنبه اي تار وپود باف ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 28,682 3,934,285,360 Rls. 143,410 $
5 12 1393 يزد آلمان 52082200 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف, سفيدشده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 32,764 3,830,188,250 Rls. 146,544 $
6 12 1393 يزد آلمان 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 28,196 3,413,477,669 Rls. 126,882 $
7 12 1393 يزد آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,000 3,134,439,000 Rls. 115,500 $
8 12 1393 يزد آلمان 55131100 پارچه تاروپودباف ساده باف, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه, بوزن هرمتركمتراز170گرم سفيد شده يا نشده 23,583 3,078,504,570 Rls. 117,915 $
9 12 1393 يزد آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 64 27,223,460 Rls. 990 $
مجموع کل
146,252,660,358 ريال
مجموع کل
5,455,278 دلار
[1]