آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد ارمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 5,572,675 30,287,724,827 Rls. 1,137,481 $
2 12 1393 يزد ارمنستان 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 55,600 20,592,500,194 Rls. 771,939 $
3 12 1393 يزد ارمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 427,732 8,919,730,990 Rls. 342,185 $
4 12 1393 يزد ارمنستان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 12,670 4,738,880,300 Rls. 177,380 $
5 12 1393 يزد ارمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 125,310 2,662,980,296 Rls. 100,248 $
6 12 1393 يزد ارمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 438,090 2,441,470,928 Rls. 93,225 $
7 12 1393 يزد ارمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 41,687 2,279,491,811 Rls. 88,127 $
8 12 1393 يزد ارمنستان 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 4,100 1,573,908,000 Rls. 57,400 $
9 12 1393 يزد ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 104,737 1,457,977,952 Rls. 55,510 $
10 12 1393 يزد ارمنستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 9,805 1,435,914,229 Rls. 53,927 $
11 12 1393 يزد ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13,952 1,163,764,224 Rls. 41,856 $
12 12 1393 يزد ارمنستان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,680 991,053,280 Rls. 37,520 $
13 12 1393 يزد ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 41,370 845,106,360 Rls. 33,096 $
14 12 1393 يزد ارمنستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 13,664 535,571,940 Rls. 20,095 $
15 12 1393 يزد ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 2,690 331,588,608 Rls. 12,374 $
16 12 1393 يزد ارمنستان 55169200 ساير پارچه هاي تاروپودباف رنگرزي شده, باکمترا ز85درصدا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 329,040,000 Rls. 12,000 $
17 12 1393 يزد ارمنستان 70193910 پشم شيشه 3,000 159,912,000 Rls. 6,000 $
18 12 1393 يزد ارمنستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 490 64,714,300 Rls. 2,450 $
مجموع کل
80,811,330,239 ريال
مجموع کل
3,042,813 دلار
[1]