آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد ازبکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 2,913,111 17,140,192,393 Rls. 654,861 $
2 12 1393 يزد ازبکستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 565,676 16,116,982,324 Rls. 609,538 $
3 12 1393 يزد ازبکستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 73,555 3,377,895,687 Rls. 132,399 $
4 12 1393 يزد ازبکستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 7,000 3,108,511,671 Rls. 116,367 $
5 12 1393 يزد ازبکستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 8,000 2,751,439,000 Rls. 103,000 $
6 12 1393 يزد ازبکستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 86,545 2,270,304,090 Rls. 86,545 $
7 12 1393 يزد ازبکستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 9,017 2,197,055,169 Rls. 81,153 $
8 12 1393 يزد ازبکستان 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 7,000 2,013,625,940 Rls. 75,380 $
9 12 1393 يزد ازبکستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 600 1,342,178,800 Rls. 52,900 $
10 12 1393 يزد ازبکستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 11,950 1,241,792,080 Rls. 48,228 $
11 12 1393 يزد ازبکستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 27,680 1,218,529,840 Rls. 44,048 $
12 12 1393 يزد ازبکستان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,200 1,164,138,300 Rls. 42,340 $
13 12 1393 يزد ازبکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 157,230 1,100,796,640 Rls. 42,068 $
14 12 1393 يزد ازبکستان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 10,000 800,007,150 Rls. 29,550 $
15 12 1393 يزد ازبکستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 26,936 707,123,872 Rls. 26,936 $
16 12 1393 يزد ازبکستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,500 626,716,806 Rls. 23,262 $
17 12 1393 يزد ازبکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 59,100 473,621,490 Rls. 17,730 $
18 12 1393 يزد ازبکستان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 2,500 230,012,208 Rls. 8,496 $
19 12 1393 يزد ازبکستان 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 7,765 185,728,725 Rls. 6,755 $
20 12 1393 يزد ازبکستان 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 768 124,370,887 Rls. 4,639 $
21 12 1393 يزد ازبکستان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,000 59,997,398 Rls. 2,246 $
22 12 1393 يزد ازبکستان 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 2,050 57,531,815 Rls. 2,255 $
23 12 1393 يزد ازبکستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 200 50,003,831 Rls. 1,847 $
مجموع کل
58,358,556,116 ريال
مجموع کل
2,212,543 دلار
[1]