آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 14,527,339 348,379,266,773 Rls. 12,892,558 $
2 12 1393 يزد افغانستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 57,877,844 335,485,705,971 Rls. 12,722,163 $
3 12 1393 يزد افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 31,567,014 209,791,431,087 Rls. 7,979,927 $
4 12 1393 يزد افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,102,718 167,945,293,722 Rls. 6,268,434 $
5 12 1393 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 20,670,985 164,066,661,471 Rls. 6,213,248 $
6 12 1393 يزد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,713,218 136,345,430,166 Rls. 5,139,216 $
7 12 1393 يزد افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 5,097,080 118,930,728,476 Rls. 4,634,146 $
8 12 1393 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,228,158 75,530,648,754 Rls. 2,852,998 $
9 12 1393 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 563,400 60,385,314,200 Rls. 2,253,600 $
10 12 1393 يزد افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 542,750 57,461,279,600 Rls. 2,171,000 $
11 12 1393 يزد افغانستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ . 2,540,053 53,571,060,456 Rls. 2,032,010 $
12 12 1393 يزد افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,518,850 53,232,487,710 Rls. 2,015,691 $
13 12 1393 يزد افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,002,677 43,633,629,153 Rls. 1,610,801 $
14 12 1393 يزد افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 512,479 41,528,587,461 Rls. 1,537,456 $
15 12 1393 يزد افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 378,220 29,882,821,550 Rls. 1,134,659 $
16 12 1393 يزد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 104,749 23,781,506,576 Rls. 868,864 $
17 12 1393 يزد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 886,100 23,337,733,323 Rls. 886,100 $
18 12 1393 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 380,420 20,931,844,853 Rls. 789,124 $
19 12 1393 يزد افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 495,777 16,006,215,187 Rls. 594,932 $
20 12 1393 يزد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 453,905 13,934,345,918 Rls. 544,729 $
21 12 1393 يزد افغانستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 62,200 13,571,044,080 Rls. 531,480 $
22 12 1393 يزد افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 167,368 13,436,611,929 Rls. 502,103 $
23 12 1393 يزد افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 151,480 11,747,016,560 Rls. 459,478 $
24 12 1393 يزد افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 334,250 9,632,553,377 Rls. 366,732 $
25 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 412,195 9,609,979,316 Rls. 363,584 $
26 12 1393 يزد افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 530,614 9,342,322,259 Rls. 350,184 $
27 12 1393 يزد افغانستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 95,571 7,491,708,347 Rls. 287,139 $
28 12 1393 يزد افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 92,443 7,273,681,422 Rls. 277,329 $
29 12 1393 يزد افغانستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 84,913 6,715,308,291 Rls. 254,739 $
30 12 1393 يزد افغانستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 81,136 6,463,055,109 Rls. 243,408 $
31 12 1393 يزد افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 237,113 6,036,864,978 Rls. 232,323 $
32 12 1393 يزد افغانستان 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 280,750 5,735,094,232 Rls. 224,600 $
33 12 1393 يزد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 239,054 5,593,607,808 Rls. 203,181 $
34 12 1393 يزد افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 58,875 4,862,063,875 Rls. 176,300 $
35 12 1393 يزد افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 19,756 4,667,710,608 Rls. 177,804 $
36 12 1393 يزد افغانستان 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 359,010 4,332,911,032 Rls. 161,554 $
37 12 1393 يزد افغانستان 15021090 پيه آب کرده غيراز مورد مصرف در صنعت صابون سازي 64,540 3,346,300,890 Rls. 125,090 $
38 12 1393 يزد افغانستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 109,175 3,260,164,435 Rls. 120,093 $
39 12 1393 يزد افغانستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 150,070 3,177,837,832 Rls. 120,056 $
40 12 1393 يزد افغانستان 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 28,950 3,021,261,400 Rls. 115,800 $
41 12 1393 يزد افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 62,149 2,502,289,233 Rls. 94,099 $
42 12 1393 يزد افغانستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 28,250 2,487,375,294 Rls. 94,382 $
43 12 1393 يزد افغانستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 242,060 2,404,603,784 Rls. 91,496 $
44 12 1393 يزد افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 77,750 2,274,898,151 Rls. 88,717 $
45 12 1393 يزد افغانستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 22,960 2,109,610,720 Rls. 80,360 $
46 12 1393 يزد افغانستان 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 18,990 1,788,159,564 Rls. 68,364 $
47 12 1393 يزد افغانستان 29171400 انيدريد مالئيك 24,000 1,504,530,720 Rls. 55,440 $
48 12 1393 يزد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 9,000 1,382,670,000 Rls. 54,000 $
49 12 1393 يزد افغانستان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 8,565 1,309,894,040 Rls. 50,960 $
50 12 1393 يزد افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 16,135 1,289,469,921 Rls. 48,405 $
51 12 1393 يزد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 16,860 1,288,766,910 Rls. 50,580 $
52 12 1393 يزد افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 72,160 1,286,195,568 Rls. 50,512 $
53 12 1393 يزد افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 96,800 1,108,917,558 Rls. 40,656 $
54 12 1393 يزد افغانستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 48,700 998,723,638 Rls. 36,048 $
55 12 1393 يزد افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 51,905 992,702,928 Rls. 38,928 $
56 12 1393 يزد افغانستان 63012000 پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي)، از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,893 891,270,089 Rls. 32,411 $
57 12 1393 يزد افغانستان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 281,498 882,182,043 Rls. 32,784 $
58 12 1393 يزد افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 9,800 759,696,000 Rls. 29,400 $
59 12 1393 يزد افغانستان 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 6,565 687,001,983 Rls. 24,793 $
60 12 1393 يزد افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 8,453 649,520,067 Rls. 25,359 $
61 12 1393 يزد افغانستان 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 11,800 645,412,800 Rls. 23,600 $
62 12 1393 يزد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 21,690 636,629,697 Rls. 23,859 $
63 12 1393 يزد افغانستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 7,650 595,954,800 Rls. 22,950 $
64 12 1393 يزد افغانستان 73130000 سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصارکشي,ا زآهن ياا زفولاد. 23,350 550,345,905 Rls. 21,015 $
65 12 1393 يزد افغانستان 72162200 پروفيل بامقطعT ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 27,000 546,644,160 Rls. 20,385 $
66 12 1393 يزد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 20,185 520,959,403 Rls. 19,595 $
67 12 1393 يزد افغانستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 6,750 453,080,925 Rls. 17,725 $
68 12 1393 يزد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 4,600 441,462,000 Rls. 16,100 $
69 12 1393 يزد افغانستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 4,470 402,694,846 Rls. 14,929 $
70 12 1393 يزد افغانستان 79070090 ساير غير از لوله ، لوازم واتصالات لوله كشي (fitting) (مثلا كوپلينگ ، زانويي ، مهره وماسوره ) از روي 6,700 370,598,080 Rls. 13,760 $
71 12 1393 يزد افغانستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 14,800 363,472,110 Rls. 13,320 $
72 12 1393 يزد افغانستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 45,027 307,564,616 Rls. 11,644 $
73 12 1393 يزد افغانستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,850 276,391,668 Rls. 10,780 $
74 12 1393 يزد افغانستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 5,500 274,412,508 Rls. 10,476 $
75 12 1393 يزد افغانستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 5,000 273,480,000 Rls. 10,000 $
76 12 1393 يزد افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 2,550 273,411,800 Rls. 10,200 $
77 12 1393 يزد افغانستان 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 2,500 255,710,000 Rls. 10,000 $
78 12 1393 يزد افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 3,750 213,496,500 Rls. 7,875 $
79 12 1393 يزد افغانستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 116,970 211,864,312 Rls. 8,188 $
80 12 1393 يزد افغانستان 08081000 سيب , تازه 19,120 204,695,038 Rls. 8,030 $
81 12 1393 يزد افغانستان 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,640 201,596,040 Rls. 7,380 $
82 12 1393 يزد افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 33,367 187,212,145 Rls. 7,341 $
83 12 1393 يزد افغانستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 3,700 186,268,224 Rls. 6,996 $
84 12 1393 يزد افغانستان 08105000 کيوي, تازه 5,379 164,586,936 Rls. 6,455 $
85 12 1393 يزد افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,000 160,098,000 Rls. 6,000 $
86 12 1393 يزد افغانستان 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 75,000 140,647,500 Rls. 5,250 $
87 12 1393 يزد افغانستان 55169300 ساير پارچه هاي تاروپودي ا زنخهاي رنگارنگ, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,197 138,213,000 Rls. 5,400 $
88 12 1393 يزد افغانستان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 200 137,352,800 Rls. 5,200 $
89 12 1393 يزد افغانستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 6,760 137,212,740 Rls. 4,935 $
90 12 1393 يزد افغانستان 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 1,050 113,408,640 Rls. 4,320 $
91 12 1393 يزد افغانستان 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 46,000 110,318,212 Rls. 4,324 $
92 12 1393 يزد افغانستان 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 2,000 106,732,000 Rls. 4,000 $
93 12 1393 يزد افغانستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 48,000 91,603,680 Rls. 3,360 $
94 12 1393 يزد افغانستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 6,240 82,752,169 Rls. 3,245 $
95 12 1393 يزد افغانستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,090 70,414,000 Rls. 2,725 $
96 12 1393 يزد افغانستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 5,850 62,691,627 Rls. 2,457 $
97 12 1393 يزد افغانستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 3,950 60,372,318 Rls. 2,370 $
98 12 1393 يزد افغانستان 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 500 57,611,250 Rls. 2,250 $
99 12 1393 يزد افغانستان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 450 40,239,675 Rls. 1,575 $
100 12 1393 يزد افغانستان 54083100 ساير پارچه هاي تاروپودباف, سفيدشده يانشده, ا زنخ رشته ها يا اشكال همانند مصنوعي كه درجاي ديگر گفته نشده. 640 34,976,800 Rls. 1,280 $
مجموع کل
2,172,180,157,322 ريال
مجموع کل
81,903,622 دلار