آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 311,983 69,212,651,920 Rls. 2,623,666 $
2 12 1393 يزد امارات متحده عربي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 1,397,732 58,568,969,841 Rls. 2,236,182 $
3 12 1393 يزد امارات متحده عربي 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 3,603,203 20,640,010,597 Rls. 782,237 $
4 12 1393 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 33,576 14,669,900,520 Rls. 554,004 $
5 12 1393 يزد امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,005,130 10,662,828,093 Rls. 410,093 $
6 12 1393 يزد امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 22,317 6,737,308,986 Rls. 260,508 $
7 12 1393 يزد امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 842,077 6,723,654,693 Rls. 252,626 $
8 12 1393 يزد امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 15,000 5,852,903,370 Rls. 225,169 $
9 12 1393 يزد امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,370 4,522,179,854 Rls. 176,434 $
10 12 1393 يزد امارات متحده عربي 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 675,168 4,191,508,608 Rls. 150,752 $
11 12 1393 يزد امارات متحده عربي 15021090 پيه آب کرده غيراز مورد مصرف در صنعت صابون سازي 30,000 2,905,441,000 Rls. 105,000 $
12 12 1393 يزد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 28,235 2,602,485,778 Rls. 98,822 $
13 12 1393 يزد امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,898 2,548,640,096 Rls. 94,974 $
14 12 1393 يزد امارات متحده عربي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 19,967 1,592,341,755 Rls. 59,901 $
15 12 1393 يزد امارات متحده عربي 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 10,000 768,390,000 Rls. 30,000 $
16 12 1393 يزد امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 22,000 478,963,100 Rls. 18,700 $
17 12 1393 يزد امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,000 320,388,000 Rls. 12,000 $
مجموع کل
212,998,566,211 ريال
مجموع کل
8,091,068 دلار
[1]