آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد تاجيکستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 188,907 14,917,431,744 Rls. 566,721 $
2 12 1393 يزد تاجيکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 1,214,465 8,126,557,551 Rls. 308,679 $
3 12 1393 يزد تاجيکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 874,032 5,284,383,347 Rls. 198,493 $
4 12 1393 يزد تاجيکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 61,761 4,988,485,554 Rls. 185,283 $
5 12 1393 يزد تاجيکستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 127,512 3,322,823,448 Rls. 127,512 $
6 12 1393 يزد تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 125,582 2,951,326,249 Rls. 113,023 $
7 12 1393 يزد تاجيکستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 28,243 2,516,557,850 Rls. 94,170 $
8 12 1393 يزد تاجيکستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 81,628 2,128,359,244 Rls. 81,628 $
9 12 1393 يزد تاجيکستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 17,700 1,354,103,100 Rls. 53,100 $
10 12 1393 يزد تاجيکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 141,640 1,132,354,776 Rls. 42,492 $
11 12 1393 يزد تاجيکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 51,400 1,094,285,440 Rls. 41,120 $
12 12 1393 يزد تاجيکستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 18,538 670,059,718 Rls. 24,099 $
13 12 1393 يزد تاجيکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,250 526,002,750 Rls. 20,625 $
14 12 1393 يزد تاجيکستان 70193910 پشم شيشه 12,400 475,648,680 Rls. 17,805 $
15 12 1393 يزد تاجيکستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 4,360 389,159,648 Rls. 14,824 $
16 12 1393 يزد تاجيکستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,026 231,624,684 Rls. 9,078 $
17 12 1393 يزد تاجيکستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 8,200 141,355,536 Rls. 5,084 $
18 12 1393 يزد تاجيکستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 8,380 107,156,616 Rls. 3,854 $
19 12 1393 يزد تاجيکستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 2,900 49,991,592 Rls. 1,798 $
20 12 1393 يزد تاجيکستان 25132090 ريگ سنباده ها,سنگ سنباده طبيعي,بيجاده طبيعي وساينده هاي طبيعي کارشده يابه صورت قطعات منظم 9,900 29,704,752 Rls. 1,109 $
21 12 1393 يزد تاجيکستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,750 5,215,815 Rls. 198 $
مجموع کل
50,442,588,093 ريال
مجموع کل
1,910,695 دلار
[1]