آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 18,624,136 151,426,615,868 Rls. 5,722,102 $
2 12 1393 يزد ترکيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 598,700 133,025,784,300 Rls. 4,976,650 $
3 12 1393 يزد ترکيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 1,169,084 48,031,449,007 Rls. 1,870,532 $
4 12 1393 يزد ترکيه 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 133,950 18,007,575,016 Rls. 677,657 $
5 12 1393 يزد ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 37,300 16,098,248,100 Rls. 615,450 $
6 12 1393 يزد ترکيه 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 1,621,562 8,579,162,646 Rls. 320,556 $
7 12 1393 يزد ترکيه 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 49,380 6,567,261,444 Rls. 257,358 $
8 12 1393 يزد ترکيه 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 294,037 2,837,925,104 Rls. 109,312 $
9 12 1393 يزد ترکيه 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 121,411 2,469,879,127 Rls. 97,129 $
10 12 1393 يزد ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 25,105 2,237,855,688 Rls. 87,866 $
11 12 1393 يزد ترکيه 70072190 سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور 95,650 1,639,147,696 Rls. 60,677 $
12 12 1393 يزد ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 9,430 1,100,062,935 Rls. 42,435 $
13 12 1393 يزد ترکيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 22,000 970,770,900 Rls. 36,300 $
14 12 1393 يزد ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 21,950 897,919,120 Rls. 33,712 $
15 12 1393 يزد ترکيه 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 143,670 688,540,167 Rls. 25,028 $
16 12 1393 يزد ترکيه 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 45,490 673,097,316 Rls. 25,293 $
17 12 1393 يزد ترکيه 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 47,826 462,057,480 Rls. 16,740 $
18 12 1393 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 2,885 250,548,880 Rls. 9,159 $
مجموع کل
395,963,900,794 ريال
مجموع کل
14,983,956 دلار
[1]