آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,725,582 338,043,438,128 Rls. 12,964,199 $
2 12 1393 يزد جمهوري عربي سوريه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 18,950 2,037,145,600 Rls. 75,800 $
3 12 1393 يزد جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 37,382 1,147,536,319 Rls. 44,859 $
4 12 1393 يزد جمهوري عربي سوريه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 4,100 439,356,000 Rls. 16,400 $
5 12 1393 يزد جمهوري عربي سوريه 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 23,700 128,120,832 Rls. 4,608 $
مجموع کل
341,795,596,879 ريال
مجموع کل
13,105,866 دلار
[1]