آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 690,641,466 4,009,989,652,904 Rls. 151,109,561 $
2 12 1393 يزد عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 299,355,668 1,938,689,677,730 Rls. 73,104,181 $
3 12 1393 يزد عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 2,867,883 92,547,547,398 Rls. 3,440,996 $
4 12 1393 يزد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1,695,681 85,833,701,652 Rls. 3,248,361 $
5 12 1393 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 317,528 77,629,276,269 Rls. 2,857,752 $
6 12 1393 يزد عراق 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 204,180 76,730,007,620 Rls. 2,858,520 $
7 12 1393 يزد عراق 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 8,262,728 75,579,702,408 Rls. 2,832,815 $
8 12 1393 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 7,278,045 73,101,075,745 Rls. 2,691,019 $
9 12 1393 يزد عراق 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 317,267 72,540,724,151 Rls. 2,721,446 $
10 12 1393 يزد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 7,339,180 58,486,701,144 Rls. 2,201,718 $
11 12 1393 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,785,496 54,866,069,089 Rls. 2,141,516 $
12 12 1393 يزد عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,218,000 50,698,758,270 Rls. 1,907,418 $
13 12 1393 يزد عراق 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 585,000 45,984,060,000 Rls. 1,754,753 $
14 12 1393 يزد عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 493,263 40,311,630,627 Rls. 1,479,789 $
15 12 1393 يزد عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 126,297 29,134,040,032 Rls. 1,136,672 $
16 12 1393 يزد عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 282,328 26,140,572,433 Rls. 983,145 $
17 12 1393 يزد عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 8,073,118 25,756,684,300 Rls. 968,759 $
18 12 1393 يزد عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 594,019 23,283,433,155 Rls. 874,039 $
19 12 1393 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 90,898 19,389,047,795 Rls. 719,795 $
20 12 1393 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 975,000 17,345,465,800 Rls. 633,750 $
21 12 1393 يزد عراق 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 46,800 16,786,691,740 Rls. 655,200 $
22 12 1393 يزد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,471,290 15,232,365,001 Rls. 575,617 $
23 12 1393 يزد عراق 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 4,653,770 14,898,792,910 Rls. 574,467 $
24 12 1393 يزد عراق 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 136,150 14,349,223,200 Rls. 544,600 $
25 12 1393 يزد عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 183,100 14,312,705,100 Rls. 549,300 $
26 12 1393 يزد عراق 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 102,062 12,235,022,631 Rls. 459,279 $
27 12 1393 يزد عراق 68101910 سايرا شياساخته شده ا زسيمان... به شکل چهارگوش يالوح هماننذموردمصرف درسقف. بام 3,481,397 11,182,498,846 Rls. 431,214 $
28 12 1393 يزد عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 318,934 8,368,297,022 Rls. 318,934 $
29 12 1393 يزد عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,...بوزن مترمربع حدا کثر170گرم 47,455 7,795,596,565 Rls. 294,425 $
30 12 1393 يزد عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 310,807 6,666,837,537 Rls. 248,646 $
31 12 1393 يزد عراق 02075500 سايرقطعات واحشاء از غازها، منجمد 25,184 4,867,103,010 Rls. 176,288 $
32 12 1393 يزد عراق 54079400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 42,065 4,638,236,400 Rls. 169,860 $
33 12 1393 يزد عراق 76141010 کابل هاي هوا يي بالاترا ز630کيلو ولت از آلومينيوم بامغزي ازفولاد عايق نشده براي مصرف برق 24,592 4,588,097,430 Rls. 172,144 $
34 12 1393 يزد عراق 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 63,206 4,100,720,285 Rls. 157,888 $
35 12 1393 يزد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,500 3,540,082,200 Rls. 134,850 $
36 12 1393 يزد عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 303,335 3,407,327,782 Rls. 128,344 $
37 12 1393 يزد عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 94,235 3,368,837,368 Rls. 122,506 $
38 12 1393 يزد عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 2,500,000 3,335,375,000 Rls. 125,000 $
39 12 1393 يزد عراق 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 77,322 3,072,414,252 Rls. 115,982 $
40 12 1393 يزد عراق 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 98,760 2,838,097,700 Rls. 104,686 $
41 12 1393 يزد عراق 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 9,530 2,612,025,000 Rls. 95,000 $
42 12 1393 يزد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,640 2,556,522,540 Rls. 93,060 $
43 12 1393 يزد عراق 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 22,300 2,445,864,000 Rls. 89,200 $
44 12 1393 يزد عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 140,000 2,433,021,500 Rls. 91,000 $
45 12 1393 يزد عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 27,300 2,222,705,100 Rls. 81,900 $
46 12 1393 يزد عراق 48185000 لباس ومتفرقات لباس ازكاغذ 12,400 2,054,332,800 Rls. 74,400 $
47 12 1393 يزد عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 16,700 1,730,297,400 Rls. 66,800 $
48 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي يزد عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 53,250 1,588,927,936 Rls. 60,368 $
49 12 1393 يزد عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 19,273 1,586,699,625 Rls. 57,819 $
50 12 1393 يزد عراق 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 6,800 1,495,945,600 Rls. 54,400 $
51 12 1393 يزد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 26,046 1,325,334,535 Rls. 49,486 $
52 12 1393 يزد عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 13,249 1,068,628,461 Rls. 39,747 $
53 12 1393 يزد عراق 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 32,034 981,565,400 Rls. 38,440 $
54 12 1393 يزد عراق 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 29,850 599,129,798 Rls. 21,791 $
55 12 1393 يزد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 22,000 481,324,800 Rls. 17,600 $
56 12 1393 يزد عراق 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 10,005 410,256,834 Rls. 15,366 $
57 12 1393 يزد عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 22,500 310,061,925 Rls. 11,925 $
58 12 1393 يزد عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 26,350 300,778,344 Rls. 11,788 $
59 12 1393 يزد عراق 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 3,409 273,050,673 Rls. 10,227 $
60 12 1393 يزد عراق 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,360 270,454,365 Rls. 10,620 $
61 12 1393 يزد عراق 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 22,200 254,352,726 Rls. 9,954 $
62 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي يزد عراق 85369020 باسدا کت 3,450 203,781,660 Rls. 7,620 $
63 12 1393 يزد عراق 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 16,000 179,611,520 Rls. 7,040 $
64 12 1393 يزد عراق 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 13,360 110,836,000 Rls. 4,000 $
65 12 1393 يزد عراق 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 268 65,829,054 Rls. 2,466 $
66 12 1393 يزد عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 900 54,786,348 Rls. 2,052 $
67 12 1393 يزد عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 207 48,137,466 Rls. 1,804 $
68 12 1393 يزد عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 800 28,834,920 Rls. 1,080 $
69 12 1393 يزد عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 630 26,060,313 Rls. 983 $
70 12 1393 يزد عراق 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 222 12,089,016 Rls. 456 $
71 12 1393 يزد عراق 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 231 8,330,088 Rls. 312 $
72 12 1393 يزد عراق 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 200 7,208,730 Rls. 270 $
73 12 1393 يزد عراق 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 81 2,910,191 Rls. 109 $
مجموع کل
7,081,371,845,169 ريال
مجموع کل
266,754,314 دلار
[1]