آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,475,676 12,195,816,144 Rls. 442,703 $
2 12 1393 يزد عمان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 1,498,940 7,936,391,547 Rls. 297,719 $
3 12 1393 يزد عمان 58013700 پارچهکهايمخمل و پلوش از الياف سنتيك يا مصنوعي 19,947 7,376,320,812 Rls. 279,258 $
4 12 1393 يزد عمان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 25,000 2,616,700,000 Rls. 100,000 $
5 12 1393 يزد عمان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 58,590 2,093,945,705 Rls. 76,167 $
6 12 1393 يزد عمان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 367,780 1,925,587,978 Rls. 70,690 $
7 12 1393 يزد عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 153,700 1,649,477,200 Rls. 64,400 $
8 12 1393 يزد عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 105,138 1,108,601,088 Rls. 39,872 $
9 12 1393 يزد عمان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 8,900 715,810,120 Rls. 26,440 $
10 12 1393 يزد عمان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 8,000 534,020,000 Rls. 20,000 $
11 12 1393 يزد عمان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 25,000 465,138,240 Rls. 18,240 $
12 12 1393 يزد عمان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 17,109 455,814,297 Rls. 17,109 $
13 12 1393 يزد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,300 455,206,560 Rls. 17,760 $
14 12 1393 يزد عمان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 4,300 393,387,750 Rls. 15,050 $
15 12 1393 يزد عمان 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 7,000 266,120,000 Rls. 10,000 $
16 12 1393 يزد عمان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 220 153,551,240 Rls. 5,770 $
17 12 1393 يزد عمان 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 1,400 134,784,720 Rls. 5,040 $
18 12 1393 يزد عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,760 115,069,500 Rls. 4,500 $
19 12 1393 يزد عمان 68101910 سايرا شياساخته شده ا زسيمان... به شکل چهارگوش يالوح هماننذموردمصرف درسقف. بام 26,775 81,934,713 Rls. 3,213 $
20 12 1393 يزد عمان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 25,155 80,315,016 Rls. 3,018 $
21 12 1393 يزد عمان 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 25,790 79,005,290 Rls. 3,094 $
22 12 1393 يزد عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,300 21,116,940 Rls. 780 $
23 12 1393 يزد عمان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 4,000 15,176,860 Rls. 580 $
24 12 1393 يزد عمان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 200 4,331,680 Rls. 160 $
مجموع کل
40,873,623,400 ريال
مجموع کل
1,521,563 دلار
[1]