آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد فدراسيون روسيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 160,000 35,971,812,000 Rls. 1,308,000 $
2 12 1393 يزد فدراسيون روسيه 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 20,671,007,329 Rls. 749,470 $
3 12 1393 يزد فدراسيون روسيه 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 582,183 3,197,264,843 Rls. 119,301 $
4 12 1393 يزد فدراسيون روسيه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 9,792 915,728,772 Rls. 34,272 $
5 12 1393 يزد فدراسيون روسيه 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,100 669,545,738 Rls. 25,169 $
6 12 1393 يزد فدراسيون روسيه 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 2,923 632,813,700 Rls. 23,700 $
7 12 1393 يزد فدراسيون روسيه 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 33,077 150,532,053 Rls. 5,871 $
مجموع کل
62,208,704,435 ريال
مجموع کل
2,265,783 دلار
[1]