آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 874,395 70,875,257,370 Rls. 2,623,155 $
2 12 1393 يزد قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 104,000 22,951,261,200 Rls. 866,300 $
3 12 1393 يزد قزاقستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 188,010 14,682,147,990 Rls. 564,030 $
4 12 1393 يزد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 663,515 7,706,495,525 Rls. 291,245 $
5 12 1393 يزد قزاقستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 1,175,626 6,524,372,939 Rls. 249,398 $
6 12 1393 يزد قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 169,336 4,431,499,494 Rls. 169,336 $
7 12 1393 يزد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,248,160,000 Rls. 160,000 $
8 12 1393 يزد قزاقستان 84146010 ---هود آشپزخانه 10,550 1,696,506,030 Rls. 65,670 $
9 12 1393 يزد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 120,050 1,166,398,285 Rls. 45,637 $
10 12 1393 يزد قزاقستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 9,990 1,047,271,680 Rls. 38,961 $
11 12 1393 يزد قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 42,150 963,043,200 Rls. 35,828 $
12 12 1393 يزد قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13,340 896,883,000 Rls. 34,800 $
13 12 1393 يزد قزاقستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 163,782 896,247,304 Rls. 34,512 $
14 12 1393 يزد قزاقستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 10,130 645,787,500 Rls. 25,325 $
15 12 1393 يزد قزاقستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 187,599 600,300,256 Rls. 22,511 $
16 12 1393 يزد قزاقستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 7,400 566,122,200 Rls. 22,200 $
17 12 1393 يزد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 7,050 539,325,000 Rls. 21,150 $
18 12 1393 يزد قزاقستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 6,300 482,195,700 Rls. 18,900 $
19 12 1393 يزد قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 36,000 376,663,640 Rls. 14,260 $
20 12 1393 يزد قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 28,721 348,479,087 Rls. 13,211 $
21 12 1393 يزد قزاقستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 38,872 297,392,662 Rls. 11,662 $
22 12 1393 يزد قزاقستان 70193910 پشم شيشه 2,835 144,658,710 Rls. 5,670 $
23 12 1393 يزد قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 8,412 141,042,499 Rls. 5,215 $
24 12 1393 يزد قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 2,188 37,601,113 Rls. 1,357 $
25 12 1393 يزد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000 1,396,153 Rls. 55 $
26 12 1393 يزد قزاقستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 250 307,356 Rls. 12 $
مجموع کل
142,266,815,893 ريال
مجموع کل
5,340,399 دلار
[1]