آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 781,000 287,472,808,080 Rls. 10,843,140 $
2 12 1393 يزد هلند 72027000 فروموليبدن. 360,000 162,934,397,896 Rls. 6,176,627 $
3 12 1393 يزد هلند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 412,046 17,414,063,436 Rls. 659,274 $
4 12 1393 يزد هلند 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 10 649,152,613 Rls. 24,301 $
مجموع کل
468,470,422,025 ريال
مجموع کل
17,703,342 دلار
[1]