آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 35,405,051 290,693,123,282 Rls. 10,882,230 $
2 12 1393 يزد هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 7,133,661,880 Rls. 279,368 $
3 12 1393 يزد هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 1,000 775,547,000 Rls. 29,000 $
4 12 1393 يزد هند 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 18,460 589,841,304 Rls. 22,152 $
مجموع کل
299,192,173,466 ريال
مجموع کل
11,212,750 دلار
[1]