آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد پاکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 52,117,667 327,180,712,885 Rls. 12,459,197 $
2 12 1393 يزد پاکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 44,897,123 249,725,654,276 Rls. 9,489,925 $
3 12 1393 يزد پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,877,060 229,964,725,680 Rls. 8,629,777 $
4 12 1393 يزد پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 626,240 166,288,503,800 Rls. 6,262,400 $
5 12 1393 يزد پاکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,256,498 102,232,442,262 Rls. 3,769,520 $
6 12 1393 يزد پاکستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 486,950 102,159,815,085 Rls. 3,884,395 $
7 12 1393 يزد پاکستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 3,190,170 70,317,639,984 Rls. 2,552,136 $
8 12 1393 يزد پاکستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 952,142 52,426,729,470 Rls. 1,988,234 $
9 12 1393 يزد پاکستان 29171400 انيدريد مالئيك 286,000 17,985,452,100 Rls. 660,660 $
10 12 1393 يزد پاکستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 198,700 15,301,401,600 Rls. 596,100 $
11 12 1393 يزد پاکستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 244,239 14,317,129,897 Rls. 535,026 $
12 12 1393 يزد پاکستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 244,785 7,932,839,021 Rls. 293,741 $
13 12 1393 يزد پاکستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 95,250 7,315,156,650 Rls. 285,750 $
14 12 1393 يزد پاکستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 67,500 7,123,574,600 Rls. 270,000 $
15 12 1393 يزد پاکستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 70,752 6,584,023,257 Rls. 247,632 $
16 12 1393 يزد پاکستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,400 4,355,668,600 Rls. 164,900 $
17 12 1393 يزد پاکستان 09096290 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي در بستهکبندي آماده براي خرد شده وساييده شده در بسته بندي براي غيرخرده فروشي 46,130 4,119,980,725 Rls. 161,455 $
18 12 1393 يزد پاکستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 31,600 3,383,593,000 Rls. 126,400 $
19 12 1393 يزد پاکستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 287,380 2,837,098,120 Rls. 109,368 $
20 12 1393 يزد پاکستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 111,360 2,719,430,658 Rls. 100,224 $
21 12 1393 يزد پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,135 2,595,142,800 Rls. 97,200 $
22 12 1393 يزد پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,600 2,440,653,600 Rls. 92,400 $
23 12 1393 يزد پاکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 74,003 2,309,228,453 Rls. 88,804 $
24 12 1393 يزد پاکستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 23,945 1,835,312,415 Rls. 71,835 $
25 12 1393 يزد پاکستان 27132000 قيرنفت 90,900 1,230,199,695 Rls. 48,177 $
26 12 1393 يزد پاکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 63,700 1,170,511,930 Rls. 44,590 $
27 12 1393 يزد پاکستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 51,067 1,108,415,800 Rls. 43,400 $
28 12 1393 يزد پاکستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 10,980 840,562,920 Rls. 32,940 $
29 12 1393 يزد پاکستان 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 6,690 833,144,502 Rls. 30,774 $
30 12 1393 يزد پاکستان 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 6,350 676,115,800 Rls. 25,400 $
31 12 1393 يزد پاکستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 17,393 667,121,819 Rls. 26,089 $
32 12 1393 يزد پاکستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 21,000 618,849,000 Rls. 23,100 $
33 12 1393 يزد پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 24,100 567,562,230 Rls. 21,690 $
34 12 1393 يزد پاکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 50,005 385,701,420 Rls. 15,002 $
35 12 1393 يزد پاکستان 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 7,470 351,937,475 Rls. 13,775 $
36 12 1393 يزد پاکستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 26,200 291,385,920 Rls. 10,480 $
37 12 1393 يزد پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 12,367 268,245,216 Rls. 10,512 $
38 12 1393 يزد پاکستان 08081000 سيب , تازه 21,820 234,882,484 Rls. 9,164 $
39 12 1393 يزد پاکستان 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 95,400 172,125,450 Rls. 6,678 $
40 12 1393 يزد پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,142 161,620,395 Rls. 5,970 $
41 12 1393 يزد پاکستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 2,620 100,494,030 Rls. 3,930 $
42 12 1393 يزد پاکستان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 45,770 81,743,652 Rls. 3,204 $
43 12 1393 يزد پاکستان 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 770 36,918,305 Rls. 1,445 $
44 12 1393 يزد پاکستان 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 350 24,143,805 Rls. 945 $
مجموع کل
1,413,273,590,786 ريال
مجموع کل
53,314,344 دلار
[1]