آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ازبکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 5,288,122 172,277,935,372 Rls. 6,520,998 $
2 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ازبکستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 6,074,100 171,136,603,968 Rls. 6,454,421 $
3 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ازبکستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 191,200 7,371,810,000 Rls. 286,800 $
4 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ازبکستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 119,625 5,045,361,270 Rls. 185,915 $
مجموع کل
355,831,710,610 ريال
مجموع کل
13,448,135 دلار
[1]