آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 144,129,389 4,090,639,082,613 Rls. 153,429,574 $
2 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 153,116,856 3,694,015,196,280 Rls. 140,892,560 $
3 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27101210 بنزين 79,179,136 1,944,261,645,089 Rls. 74,208,480 $
4 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 29,667,724 757,088,005,541 Rls. 29,221,131 $
5 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 27,207,000 631,104,575,896 Rls. 23,538,474 $
6 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 10,720,000 600,108,764,926 Rls. 21,815,359 $
7 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 24,260,834 472,584,099,781 Rls. 17,981,717 $
8 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نيتره يا نيتروزه آنها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 11,000,000 262,854,900,000 Rls. 9,900,000 $
9 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 7,200,000 181,384,706,160 Rls. 7,103,376 $
10 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 4,188,000 150,736,898,262 Rls. 5,556,253 $
11 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29291000 ايزوسياناتکها 1,800,000 113,044,095,784 Rls. 4,201,817 $
12 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 4,030,933 101,444,259,735 Rls. 3,689,553 $
13 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 9,714,250 87,801,685,182 Rls. 3,399,987 $
14 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 1,400,000 57,261,264,000 Rls. 2,240,000 $
15 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 2,087,515 56,096,084,784 Rls. 2,024,031 $
16 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 721,600 42,672,745,040 Rls. 1,622,148 $
17 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 500,000 31,066,994,712 Rls. 1,211,340 $
18 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 544,500 21,096,027,504 Rls. 829,116 $
19 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 334,400 13,855,845,344 Rls. 525,008 $
20 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 220,000 9,732,150,638 Rls. 381,638 $
21 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 105,600 3,585,763,386 Rls. 134,793 $
22 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 110,400 3,156,468,480 Rls. 115,368 $
23 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 136,800 2,699,151,552 Rls. 98,496 $
24 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 245,700 1,954,125,810 Rls. 73,710 $
25 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 13,600 108,456,056 Rls. 3,944 $
مجموع کل
13,330,352,992,555 ريال
مجموع کل
504,197,873 دلار
[1]