آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 40,567,573 427,118,224,108 Rls. 16,250,748 $
2 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 31028000 مخلوطکهاي اوره و نيترات آمونيوم به صورت محلول در آب يا آمونياك 40,000,000 325,588,876,000 Rls. 12,720,800 $
3 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 10,814,442 267,928,788,988 Rls. 10,057,931 $
4 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 29152100 اسيد استيك 14,961,426 219,487,920,050 Rls. 8,286,682 $
5 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 4,208,061 149,925,787,372 Rls. 5,727,762 $
6 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 17,472,005 126,516,343,999 Rls. 4,750,220 $
7 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 4,798,888 119,045,155,084 Rls. 4,462,966 $
8 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,750,000 111,881,759,979 Rls. 4,221,546 $
9 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 3,292,000 103,232,124,434 Rls. 3,822,781 $
10 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 29291000 ايزوسياناتکها 1,020,000 61,204,475,402 Rls. 2,302,504 $
11 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,386,000 57,968,281,985 Rls. 2,154,051 $
12 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,035,000 27,555,923,850 Rls. 1,003,525 $
13 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 446,160 26,445,051,664 Rls. 997,412 $
14 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 346,400 16,241,564,144 Rls. 631,992 $
15 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 120,000 7,498,411,710 Rls. 290,626 $
16 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 134,760 5,315,820,910 Rls. 199,092 $
17 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 62,932 2,036,203,910 Rls. 73,630 $
مجموع کل
2,054,990,713,589 ريال
مجموع کل
77,954,270 دلار
[1]