آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري کره) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري کره 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 65,265,192 1,574,412,737,402 Rls. 58,120,129 $
2 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 7,766,727 655,480,890,061 Rls. 24,076,853 $
3 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري کره 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 23,557,253 581,325,946,960 Rls. 21,466,242 $
4 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري کره 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 600 25,052,160 Rls. 932 $
مجموع کل
2,811,244,626,583 ريال
مجموع کل
103,664,156 دلار
[1]