آمار کل " صادرات به" کشور (ساير کشورهاي خارجي) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ساير کشورهاي خارجي 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 2,676,865 138,283,257,134 Rls. 5,029,397 $
2 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ساير کشورهاي خارجي 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 3,265,202 109,630,726,828 Rls. 4,110,022 $
3 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ساير کشورهاي خارجي 73051910 لوله ازاهن ياازفولاد ،بامقطع مدور ،باقطر خارجي بيش از 406/4براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر اندوده شده (Coating) 1,224,451 55,070,597,239 Rls. 2,000,432 $
مجموع کل
302,984,581,201 ريال
مجموع کل
11,139,850 دلار
[1]