آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني قزاقستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 378,000 15,670,828,821 Rls. 587,469 $
2 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني قزاقستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 354,000 14,162,818,434 Rls. 527,966 $
3 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني قزاقستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 200,000 9,568,368,000 Rls. 368,000 $
4 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني قزاقستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 55,000 1,682,142,000 Rls. 60,500 $
مجموع کل
41,084,157,255 ريال
مجموع کل
1,543,935 دلار
[1]