آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 105,646,997 2,630,172,661,759 Rls. 99,055,765 $
2 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 99,073,899 2,399,242,018,147 Rls. 90,324,360 $
3 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 29022000 بنزن 15,200,000 482,118,345,308 Rls. 18,612,808 $
4 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 8,000,000 181,399,057,220 Rls. 6,736,900 $
مجموع کل
5,692,932,082,434 ريال
مجموع کل
214,729,833 دلار
[1]