آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 542,702,121 5,634,962,817,076 Rls. 213,161,194 $
2 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 317,089,638 4,427,688,302,441 Rls. 169,029,332 $
3 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28142000 آ مونياک محلول درآ ب 253,855,433 3,653,264,043,121 Rls. 136,468,494 $
4 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 81,384,935 2,063,299,938,154 Rls. 77,248,731 $
5 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 117,033,818 925,340,113,470 Rls. 35,061,949 $
6 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 32,304,000 773,529,082,464 Rls. 29,129,968 $
7 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29152100 اسيد استيك 48,884,094 720,302,072,383 Rls. 27,081,784 $
8 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 24,133,000 697,297,845,333 Rls. 25,878,180 $
9 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 11,808,500 651,124,420,802 Rls. 24,238,189 $
10 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 20,812,007 517,635,958,129 Rls. 19,422,751 $
11 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 9,590,000 452,446,703,570 Rls. 17,564,756 $
12 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 10,502,000 374,493,743,886 Rls. 13,787,874 $
13 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 35,000,096 297,334,389,100 Rls. 11,130,700 $
14 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 27101210 بنزين 10,840,078 263,411,311,652 Rls. 9,780,244 $
15 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 4,512,250 189,242,426,969 Rls. 6,887,281 $
16 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 19,255,458 156,121,820,565 Rls. 5,871,641 $
17 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 2,288,000 134,795,919,613 Rls. 5,189,739 $
18 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,973,029 97,517,805,248 Rls. 3,636,553 $
19 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 1,600,000 71,122,240,000 Rls. 2,560,000 $
20 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29072300 4، 4ايزوپروپيليون دي فنلککبيسکآ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن 1,478,500 63,184,338,556 Rls. 2,426,756 $
21 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29291000 ايزوسياناتکها 700,000 43,220,831,184 Rls. 1,615,256 $
22 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,226,250 41,536,691,195 Rls. 1,582,945 $
23 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 876,062 26,149,513,261 Rls. 940,958 $
24 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 495,000 16,829,036,766 Rls. 610,677 $
25 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 116,000 4,496,160,000 Rls. 174,000 $
26 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 96,000 3,021,606,642 Rls. 118,434 $
مجموع کل
22,299,369,131,580 ريال
مجموع کل
840,598,385 دلار
[1]