آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 3,630,000 150,436,388,098 Rls. 5,466,744 $
2 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 3,735,000 111,105,547,300 Rls. 4,107,950 $
3 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,304,000 97,898,722,674 Rls. 3,653,333 $
4 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 3,286,141 88,267,533,953 Rls. 3,237,631 $
5 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,602,250 51,467,445,441 Rls. 1,970,965 $
6 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,754,958 42,992,624,712 Rls. 1,636,544 $
7 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,381,284 37,245,511,028 Rls. 1,366,156 $
8 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 885,000 36,111,931,166 Rls. 1,321,088 $
9 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 572,000 24,089,173,606 Rls. 912,810 $
10 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 29173500 انيدريد فتاليك 528,000 22,468,492,800 Rls. 844,800 $
11 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 440,000 21,408,333,760 Rls. 809,600 $
12 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 29291000 ايزوسياناتکها 200,000 12,544,932,730 Rls. 463,411 $
13 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 385,600 11,060,412,924 Rls. 402,952 $
14 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 825,000 7,247,774,872 Rls. 266,772 $
15 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 105,600 4,423,827,936 Rls. 165,792 $
16 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 212,800 4,048,995,456 Rls. 153,216 $
17 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني پاکستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 193,260 2,076,069,662 Rls. 80,963 $
مجموع کل
724,893,718,118 ريال
مجموع کل
26,860,727 دلار
[1]