آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 789,522,924 1,004,903,557,217 Rls. 38,015,609 $
2 12 1393 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 98,736,675 851,522,665,916 Rls. 31,773,774 $
3 12 1393 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,023,710 630,286,816,634 Rls. 23,411,270 $
4 12 1393 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 54,288,273 604,859,518,113 Rls. 22,714,921 $
5 12 1393 پرويزخان عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 7,067,505 559,604,500,887 Rls. 21,211,010 $
6 12 1393 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 6,666,040 514,965,143,083 Rls. 20,001,423 $
7 12 1393 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 5,558,551 489,248,421,685 Rls. 18,387,196 $
8 12 1393 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 41,294,959 450,922,869,184 Rls. 16,516,249 $
9 12 1393 پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 39,141,105 447,272,727,984 Rls. 16,446,973 $
10 12 1393 پرويزخان عراق 04031090 ک ک ک ماست 14,943,410 419,188,115,315 Rls. 16,012,816 $
11 12 1393 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 7,242,019 343,051,576,712 Rls. 13,074,782 $
12 12 1393 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,820,813 332,350,494,318 Rls. 12,457,897 $
13 12 1393 پرويزخان عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,104,188 329,139,995,064 Rls. 12,317,684 $
14 12 1393 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 32,244,360 321,836,156,770 Rls. 11,959,193 $
15 12 1393 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,377,305 315,847,236,514 Rls. 12,017,613 $
16 12 1393 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 6,026,027 312,060,933,859 Rls. 11,813,340 $
17 12 1393 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,079,832 283,313,873,815 Rls. 10,651,717 $
18 12 1393 پرويزخان عراق 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 14,800,079 273,196,333,672 Rls. 10,468,749 $
19 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 26,516,850 225,934,126,565 Rls. 8,485,289 $
20 12 1393 پرويزخان عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 36,365,537 209,611,617,668 Rls. 7,926,734 $
21 12 1393 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 34,717,172 196,188,203,938 Rls. 7,641,109 $
22 12 1393 پرويزخان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,341,455 189,058,414,470 Rls. 7,024,570 $
23 12 1393 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 11,317,018 187,028,665,266 Rls. 7,181,589 $
24 12 1393 پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,662,160 185,611,103,193 Rls. 6,975,224 $
25 12 1393 پرويزخان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 2,313,223 185,065,159,388 Rls. 6,960,347 $
26 12 1393 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,538,316 183,143,292,112 Rls. 6,844,696 $
27 12 1393 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 14,433,717 144,196,324,982 Rls. 5,338,933 $
28 12 1393 پرويزخان عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,504,995 120,356,459,545 Rls. 4,505,013 $
29 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 10,003,780 111,120,571,462 Rls. 4,185,839 $
30 12 1393 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,131,170 105,292,153,927 Rls. 3,959,417 $
31 12 1393 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,286,541 103,201,381,095 Rls. 3,861,134 $
32 12 1393 پرويزخان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 4,151,200 92,430,757,356 Rls. 3,569,292 $
33 12 1393 پرويزخان عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 13,565,069 90,936,132,269 Rls. 3,465,483 $
34 12 1393 پرويزخان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 968,557 86,794,484,086 Rls. 3,257,324 $
35 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,030,555 83,478,397,005 Rls. 3,135,084 $
36 12 1393 پرويزخان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 1,222,510 81,395,735,929 Rls. 3,056,390 $
37 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 13,518,830 76,872,282,525 Rls. 2,976,303 $
38 12 1393 پرويزخان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 7,929,910 68,766,946,784 Rls. 2,559,133 $
39 12 1393 پرويزخان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 535,165 67,040,697,332 Rls. 2,461,949 $
40 12 1393 پرويزخان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 753,975 64,215,727,118 Rls. 2,327,161 $
41 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 5,360,745 62,156,156,359 Rls. 2,251,509 $
42 12 1393 پرويزخان عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 749,200 61,283,676,030 Rls. 2,249,866 $
43 12 1393 پرويزخان عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 1,564,203 61,016,950,773 Rls. 2,266,409 $
44 12 1393 پرويزخان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 26,418,802 58,477,264,543 Rls. 2,201,543 $
45 12 1393 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 767,392 57,160,229,753 Rls. 2,094,118 $
46 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 4,942,975 54,413,394,246 Rls. 2,087,801 $
47 12 1393 پرويزخان عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 449,870 54,191,345,640 Rls. 1,999,700 $
48 12 1393 پرويزخان عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 647,655 53,695,741,062 Rls. 1,950,135 $
49 12 1393 پرويزخان عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,145,287 52,553,503,669 Rls. 1,947,079 $
50 12 1393 پرويزخان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 661,198 51,756,383,289 Rls. 1,983,388 $
51 12 1393 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 144,201 51,198,492,223 Rls. 1,912,085 $
52 12 1393 پرويزخان عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 3,038,234 51,171,353,250 Rls. 1,883,939 $
53 12 1393 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 4,703,559 50,925,908,132 Rls. 1,968,404 $
54 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 951,812 50,832,039,494 Rls. 1,922,731 $
55 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 627,245 50,725,616,085 Rls. 1,899,465 $
56 12 1393 پرويزخان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 554,330 50,603,237,989 Rls. 1,882,787 $
57 12 1393 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 633,085 49,882,769,850 Rls. 1,899,255 $
58 12 1393 پرويزخان عراق 08105000 کيوي, تازه 4,158,330 47,178,702,208 Rls. 1,745,639 $
59 12 1393 پرويزخان عراق 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 2,021,300 47,157,533,430 Rls. 1,735,264 $
60 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 4,487,310 44,602,309,326 Rls. 1,639,547 $
61 12 1393 پرويزخان عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 539,125 43,675,241,187 Rls. 1,618,875 $
62 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 364,753 39,142,445,526 Rls. 1,449,632 $
63 12 1393 پرويزخان عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 1,195,140 37,232,863,519 Rls. 1,458,048 $
64 12 1393 پرويزخان عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 419,518 33,393,939,276 Rls. 1,258,554 $
65 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 443,704 32,870,512,906 Rls. 1,234,997 $
66 12 1393 پرويزخان عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 389,025 31,402,185,975 Rls. 1,167,075 $
67 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,818,150 29,482,873,511 Rls. 1,127,248 $
68 12 1393 پرويزخان عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 356,190 28,144,840,757 Rls. 1,061,605 $
69 12 1393 پرويزخان عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 687,866 26,768,910,788 Rls. 1,004,407 $
70 12 1393 پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 312,263 26,244,986,464 Rls. 968,842 $
71 12 1393 پرويزخان عراق 25202000 ک گچ 33,656,049 25,322,739,834 Rls. 943,306 $
72 12 1393 پرويزخان عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 295,950 24,198,141,060 Rls. 887,850 $
73 12 1393 پرويزخان عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 23,073,830 22,247,894,849 Rls. 810,210 $
74 12 1393 پرويزخان عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري 322,421 22,238,771,033 Rls. 870,536 $
75 12 1393 پرويزخان عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,002,515 21,460,986,801 Rls. 841,043 $
76 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 221,130 20,716,937,325 Rls. 773,955 $
77 12 1393 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 6,192,817 19,592,798,277 Rls. 742,919 $
78 12 1393 پرويزخان عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 2,170,200 18,920,622,442 Rls. 694,457 $
79 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 136,332 17,218,869,570 Rls. 640,746 $
80 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,572,555 16,206,994,707 Rls. 596,895 $
81 12 1393 پرويزخان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 727,204 15,204,858,310 Rls. 571,512 $
82 12 1393 پرويزخان عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 543,299 15,201,984,201 Rls. 554,267 $
83 12 1393 پرويزخان عراق 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 46,810 15,149,153,760 Rls. 560,820 $
84 12 1393 پرويزخان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 409,809 14,763,768,985 Rls. 578,270 $
85 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 301,605 14,588,863,317 Rls. 542,889 $
86 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 322,968 14,342,702,597 Rls. 541,626 $
87 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08105000 کيوي, تازه 1,149,015 13,103,150,993 Rls. 488,043 $
88 12 1393 پرويزخان عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 789,385 12,904,512,085 Rls. 489,415 $
89 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 286,952 12,880,791,816 Rls. 479,886 $
90 12 1393 پرويزخان عراق 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 223,903 11,832,904,529 Rls. 446,257 $
91 12 1393 پرويزخان عراق 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 115,000 11,750,956,000 Rls. 460,000 $
92 12 1393 پرويزخان عراق 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 434,930 11,587,258,180 Rls. 434,965 $
93 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 106,569 11,467,372,824 Rls. 426,276 $
94 12 1393 پرويزخان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,254,051 11,413,110,866 Rls. 419,391 $
95 12 1393 پرويزخان عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 202,400 10,323,460,300 Rls. 404,800 $
96 12 1393 پرويزخان عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 8,206,957 10,304,479,760 Rls. 393,870 $
97 12 1393 پرويزخان عراق 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 121,030 10,053,598,110 Rls. 363,090 $
98 12 1393 پرويزخان عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 150,250 9,986,829,039 Rls. 378,085 $
99 12 1393 پرويزخان عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 497,064 9,695,989,882 Rls. 377,719 $
100 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 86,920 8,889,306,590 Rls. 328,160 $
مجموع کل
13,184,220,786,059 ريال
مجموع کل
495,861,433 دلار