آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 309,572,231 389,446,612,432 Rls. 14,961,210 $
2 12 1393 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,589,122 368,270,495,452 Rls. 13,882,758 $
3 12 1393 پيرانشهر عراق 08081000 سيب , تازه 23,520,411 262,216,939,463 Rls. 9,889,510 $
4 12 1393 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 6,588,187 209,706,859,719 Rls. 7,892,297 $
5 12 1393 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,805,205 182,565,282,549 Rls. 6,845,986 $
6 12 1393 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 31,829,121 180,481,872,032 Rls. 7,013,225 $
7 12 1393 پيرانشهر عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,826,848 168,189,772,098 Rls. 6,360,001 $
8 12 1393 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,216,505 167,965,107,956 Rls. 6,402,229 $
9 12 1393 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,465,420 150,962,571,481 Rls. 5,717,281 $
10 12 1393 پيرانشهر عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 2,199,467 144,322,018,191 Rls. 5,440,755 $
11 12 1393 پيرانشهر عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,151,226 118,128,711,933 Rls. 4,385,127 $
12 12 1393 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 12,255,449 98,768,879,915 Rls. 3,723,513 $
13 12 1393 پيرانشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,024,156 97,609,124,579 Rls. 3,650,761 $
14 12 1393 پيرانشهر عراق 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 298,944 97,184,798,012 Rls. 3,587,355 $
15 12 1393 پيرانشهر عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,106,386 86,704,633,065 Rls. 3,283,812 $
16 12 1393 پيرانشهر عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 1,710,314 78,484,485,649 Rls. 2,970,600 $
17 12 1393 پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 706,146 77,788,118,410 Rls. 2,921,938 $
18 12 1393 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,386,198 76,420,632,497 Rls. 2,941,686 $
19 12 1393 پيرانشهر عراق 58011000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وپارچه هاي شنيل ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن. 437,399 68,628,167,256 Rls. 2,583,949 $
20 12 1393 پيرانشهر عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 751,541 56,831,079,079 Rls. 2,209,384 $
21 12 1393 پيرانشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 3,934,616 51,826,827,944 Rls. 1,975,088 $
22 12 1393 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 680,143 51,540,888,649 Rls. 1,925,367 $
23 12 1393 پيرانشهر عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 3,843,686 50,898,235,315 Rls. 1,895,424 $
24 12 1393 پيرانشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,035,884 44,287,770,961 Rls. 1,666,874 $
25 12 1393 پيرانشهر عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 408,746 41,676,782,589 Rls. 1,613,573 $
26 12 1393 پيرانشهر عراق 57041000 فرش چهارگوش, که مساحت آن 0.3 مترمربع ياکمترباشد,ا زنمد,يامنگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده. 260,684 39,834,987,407 Rls. 1,471,752 $
27 12 1393 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 976,359 38,403,423,309 Rls. 1,434,319 $
28 12 1393 پيرانشهر عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 462,583 36,471,653,174 Rls. 1,377,736 $
29 12 1393 پيرانشهر عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 235,365 26,288,210,966 Rls. 991,448 $
30 12 1393 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 124,266 26,207,164,073 Rls. 1,001,248 $
31 12 1393 پيرانشهر عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 320,385 24,550,583,562 Rls. 922,831 $
32 12 1393 پيرانشهر عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,850,084 24,477,663,771 Rls. 925,010 $
33 12 1393 پيرانشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 288,084 23,293,786,813 Rls. 881,944 $
34 12 1393 پيرانشهر عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 170,563 23,196,218,731 Rls. 852,913 $
35 12 1393 پيرانشهر عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 7,425,000 22,822,002,000 Rls. 890,954 $
36 12 1393 پيرانشهر عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 182,458 22,181,291,281 Rls. 836,464 $
37 12 1393 پيرانشهر عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 230,868 21,628,854,046 Rls. 810,814 $
38 12 1393 پيرانشهر عراق 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 162,184 21,622,275,060 Rls. 805,717 $
39 12 1393 پيرانشهر عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 272,564 21,596,919,859 Rls. 814,813 $
40 12 1393 پيرانشهر عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 265,197 21,527,467,333 Rls. 794,993 $
41 12 1393 پيرانشهر عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 337,113 21,411,829,525 Rls. 798,476 $
42 12 1393 پيرانشهر عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,280,952 21,181,287,904 Rls. 802,624 $
43 12 1393 پيرانشهر عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 978,005 20,059,337,964 Rls. 767,898 $
44 12 1393 پيرانشهر عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,500,905 18,812,675,067 Rls. 712,904 $
45 12 1393 پيرانشهر عراق 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 124,823 18,528,461,038 Rls. 726,628 $
46 12 1393 پيرانشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 743,383 18,491,171,557 Rls. 700,269 $
47 12 1393 پيرانشهر عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 174,137 18,323,108,558 Rls. 696,394 $
48 12 1393 پيرانشهر عراق 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 802,750 18,259,336,621 Rls. 674,730 $
49 12 1393 پيرانشهر عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 405,934 17,812,177,858 Rls. 686,131 $
50 12 1393 پيرانشهر عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 108,299 17,713,465,230 Rls. 649,794 $
51 12 1393 پيرانشهر عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 344,721 17,425,080,630 Rls. 673,588 $
52 12 1393 پيرانشهر عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,089,596 16,460,625,708 Rls. 642,385 $
53 12 1393 پيرانشهر عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 5,941,096 15,812,594,112 Rls. 599,896 $
54 12 1393 پيرانشهر عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,218,966 15,712,307,511 Rls. 591,195 $
55 12 1393 پيرانشهر عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 297,757 15,354,488,154 Rls. 586,421 $
56 12 1393 پيرانشهر عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 95,175 14,900,352,126 Rls. 558,157 $
57 12 1393 پيرانشهر عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 135,067 13,768,441,260 Rls. 508,316 $
58 12 1393 پيرانشهر عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 66,211 13,254,606,474 Rls. 509,855 $
59 12 1393 پيرانشهر عراق 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 309,226 12,554,960,242 Rls. 482,390 $
60 12 1393 پيرانشهر عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 251,838 12,012,816,578 Rls. 453,275 $
61 12 1393 پيرانشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 707,813 11,652,871,415 Rls. 431,084 $
62 12 1393 پيرانشهر عراق 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 2,187,745 10,484,593,803 Rls. 394,314 $
63 12 1393 پيرانشهر عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,399,719 10,378,130,738 Rls. 403,076 $
64 12 1393 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 43,906 10,327,090,050 Rls. 395,154 $
65 12 1393 پيرانشهر عراق 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 128,276 10,148,777,626 Rls. 384,064 $
66 12 1393 پيرانشهر عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 922,965 10,116,144,507 Rls. 369,171 $
67 12 1393 پيرانشهر عراق 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 471,652 10,105,637,936 Rls. 366,912 $
68 12 1393 پيرانشهر عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 806,217 9,982,922,506 Rls. 367,693 $
69 12 1393 پيرانشهر عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 57,977 9,975,418,350 Rls. 373,320 $
70 12 1393 پيرانشهر عراق 25202000 ک گچ 10,901,099 9,731,696,927 Rls. 369,279 $
71 12 1393 پيرانشهر عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 871,596 9,676,827,991 Rls. 370,175 $
72 12 1393 پيرانشهر عراق 59080000 فتيلهکهاي نسجي، تار و پودباف، گيسکباف يا كشکباف، براي چراغ، بخاري، فندك، شمع يا مصارف همانند؛ توري چراغ زنبوري و پارچهکهاي كشباف لولهکاي كه براي ساختن توري به كار ميکرود،کحتي آغشته 42,772 9,526,295,459 Rls. 360,127 $
73 12 1393 پيرانشهر عراق 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 244,603 9,501,106,585 Rls. 370,523 $
74 12 1393 پيرانشهر عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 204,913 9,385,303,357 Rls. 357,407 $
75 12 1393 پيرانشهر عراق 07031000 پيازوموسير 886,135 9,296,408,049 Rls. 347,978 $
76 12 1393 پيرانشهر عراق 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 40,317 9,039,410,191 Rls. 338,661 $
77 12 1393 پيرانشهر عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 378,143 8,887,810,437 Rls. 332,603 $
78 12 1393 پيرانشهر عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 169,909 8,866,765,054 Rls. 335,460 $
79 12 1393 پيرانشهر عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 425,371 8,847,065,099 Rls. 340,325 $
80 12 1393 پيرانشهر عراق 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 92,874 8,841,503,384 Rls. 346,596 $
81 12 1393 پيرانشهر عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 339,932 8,583,041,340 Rls. 324,192 $
82 12 1393 پيرانشهر عراق 19021100 خميرهاي غذايي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي ديگر حاوي تخم مرغ 407,869 8,540,246,110 Rls. 311,340 $
83 12 1393 پيرانشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 366,623 8,374,707,191 Rls. 315,957 $
84 12 1393 پيرانشهر عراق 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 81,918 8,274,367,176 Rls. 321,971 $
85 12 1393 پيرانشهر عراق 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 104,860 8,208,887,813 Rls. 314,597 $
86 12 1393 پيرانشهر عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 400,060 7,786,078,009 Rls. 302,270 $
87 12 1393 پيرانشهر عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 34,156 7,373,147,778 Rls. 289,030 $
88 12 1393 پيرانشهر عراق 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 186,076 7,066,626,401 Rls. 264,957 $
89 12 1393 پيرانشهر عراق 08105000 کيوي, تازه 606,945 7,027,885,268 Rls. 264,926 $
90 12 1393 پيرانشهر عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 116,787 6,879,378,301 Rls. 268,632 $
91 12 1393 پيرانشهر عراق 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 20,665 6,418,507,032 Rls. 248,022 $
92 12 1393 پيرانشهر عراق 61032300 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 20,833 6,409,591,680 Rls. 250,935 $
93 12 1393 پيرانشهر عراق 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 204,312 6,403,558,484 Rls. 249,665 $
94 12 1393 پيرانشهر عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 116,185 6,398,724,894 Rls. 238,748 $
95 12 1393 پيرانشهر عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 56,267 6,310,641,862 Rls. 242,497 $
96 12 1393 پيرانشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 366,800 6,274,209,910 Rls. 241,240 $
97 12 1393 پيرانشهر عراق 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 228,155 6,215,897,758 Rls. 232,635 $
98 12 1393 پيرانشهر عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 116,995 6,152,356,835 Rls. 235,551 $
99 12 1393 پيرانشهر عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 42,880 5,933,392,100 Rls. 214,400 $
100 12 1393 پيرانشهر عراق 84137010 پمپ کولر آبي 65,227 5,853,354,716 Rls. 228,809 $
مجموع کل
4,388,114,672,850 ريال
مجموع کل
166,088,280 دلار