آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (چوئبده)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 چوئبده کويت 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 4,448,800 598,565,886,400 Rls. 22,245,509 $
2 12 1393 چوئبده کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 429,678 87,953,788,720 Rls. 3,404,776 $
3 12 1393 چوئبده کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 1,206,005 77,231,330,713 Rls. 2,916,044 $
4 12 1393 چوئبده کويت 03061700 ساير انواع ميگو. 233,145 28,853,778,178 Rls. 1,082,756 $
5 12 1393 چوئبده کويت 01042010 بز زنده ،مولد نژاد 88,140 11,332,412,130 Rls. 414,080 $
6 12 1393 چوئبده کويت 07031000 پيازوموسير 271,878 2,854,316,042 Rls. 108,948 $
7 12 1393 چوئبده کويت 08071100 هندوا نه , تازه 445,760 2,544,565,387 Rls. 98,062 $
8 12 1393 چوئبده کويت 08081000 سيب , تازه 190,056 2,162,327,934 Rls. 79,681 $
9 12 1393 چوئبده کويت 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 67,378 1,413,495,874 Rls. 55,247 $
10 12 1393 چوئبده کويت 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 22,130 1,372,414,080 Rls. 52,566 $
11 12 1393 چوئبده کويت 08105000 کيوي, تازه 100,575 1,279,647,595 Rls. 47,070 $
12 12 1393 چوئبده کويت 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 9,980 1,248,608,674 Rls. 46,946 $
13 12 1393 چوئبده کويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 28,990 1,126,057,712 Rls. 41,743 $
14 12 1393 چوئبده کويت 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 96,998 829,675,251 Rls. 31,038 $
15 12 1393 چوئبده کويت 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 67,964 736,363,421 Rls. 28,539 $
16 12 1393 چوئبده کويت 08109010 انار تازه 33,027 724,426,758 Rls. 27,069 $
17 12 1393 چوئبده کويت 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 7,200 568,130,400 Rls. 21,157 $
18 12 1393 چوئبده کويت 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده باستثناي فلتان , حلوا ماهيان- کفشک ماهيان 4,775 504,950,014 Rls. 19,738 $
19 12 1393 چوئبده کويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 43,864 467,635,992 Rls. 17,546 $
20 12 1393 چوئبده کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 13,873 447,809,041 Rls. 16,832 $
21 12 1393 چوئبده کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 24,980 270,462,423 Rls. 10,491 $
22 12 1393 چوئبده کويت 25202000 ک گچ 197,763 148,480,192 Rls. 5,537 $
23 12 1393 چوئبده کويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 1,980 131,729,400 Rls. 4,950 $
24 12 1393 چوئبده کويت 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 13,284 108,583,250 Rls. 4,250 $
25 12 1393 چوئبده کويت 55011000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زنايلون يااز ساير پلي آميدها. 475 42,381,000 Rls. 1,662 $
26 12 1393 چوئبده کويت 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 766 29,299,500 Rls. 1,149 $
27 12 1393 چوئبده کويت 46021910 صنايع دستي شامل كپوبافي بجزبامبو ونخل رونده 800 20,504,800 Rls. 800 $
28 12 1393 چوئبده کويت 08107000 خرمالوها 671 16,089,849 Rls. 603 $
29 12 1393 چوئبده کويت 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 378 10,083,150 Rls. 378 $
30 12 1393 چوئبده کويت 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 690 9,205,635 Rls. 345 $
مجموع کل
823,004,439,515 ريال
مجموع کل
30,785,513 دلار
[1]