آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (گرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 گرگان ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,182,427 152,792,025,848 Rls. 5,726,757 $
2 12 1393 گرگان ترکمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,508,999 26,374,184,455 Rls. 1,003,597 $
3 12 1393 گرگان ترکمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 558,610 4,359,433,500 Rls. 167,583 $
4 12 1393 گرگان ترکمنستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 15,999 3,720,727,440 Rls. 143,991 $
5 12 1393 گرگان ترکمنستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 28,940 1,916,185,670 Rls. 72,170 $
6 12 1393 گرگان ترکمنستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 10,050 1,592,359,380 Rls. 60,300 $
7 12 1393 گرگان ترکمنستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 42,463 1,471,819,874 Rls. 55,201 $
8 12 1393 گرگان ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 16,834 1,412,035,920 Rls. 50,502 $
9 12 1393 گرگان ترکمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 24,060 1,301,239,413 Rls. 49,083 $
10 12 1393 گرگان ترکمنستان 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 37,740 1,036,919,709 Rls. 39,627 $
11 12 1393 گرگان ترکمنستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 21,260 977,917,190 Rls. 38,194 $
12 12 1393 گرگان ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,600 884,167,200 Rls. 31,800 $
13 12 1393 گرگان ترکمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 85,640 872,206,138 Rls. 32,884 $
14 12 1393 گرگان ترکمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 7,960 844,110,240 Rls. 31,840 $
15 12 1393 گرگان ترکمنستان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 16,000 763,516,800 Rls. 28,800 $
16 12 1393 گرگان ترکمنستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 20,590 683,495,345 Rls. 26,767 $
17 12 1393 گرگان ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 22,800 547,371,000 Rls. 20,520 $
18 12 1393 گرگان ترکمنستان 08081000 سيب , تازه 42,060 472,580,319 Rls. 17,666 $
19 12 1393 گرگان ترکمنستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 21,120 463,610,595 Rls. 17,741 $
20 12 1393 گرگان ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 23,572 406,201,542 Rls. 15,322 $
21 12 1393 گرگان ترکمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,012 384,154,764 Rls. 15,036 $
22 12 1393 گرگان ترکمنستان 08109010 انار تازه 13,610 298,909,178 Rls. 11,161 $
23 12 1393 گرگان ترکمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,060 295,850,664 Rls. 10,818 $
24 12 1393 گرگان ترکمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 4,596 243,689,112 Rls. 9,192 $
25 12 1393 گرگان ترکمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 14,735 205,262,979 Rls. 7,662 $
26 12 1393 گرگان ترکمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 12,080 205,044,503 Rls. 7,658 $
27 12 1393 گرگان ترکمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 3,400 189,067,200 Rls. 6,800 $
28 12 1393 گرگان ترکمنستان 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 4,200 172,746,000 Rls. 6,300 $
29 12 1393 گرگان ترکمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 14,005 157,604,244 Rls. 5,882 $
30 12 1393 گرگان ترکمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 8,057 145,209,644 Rls. 5,518 $
31 12 1393 گرگان ترکمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 1,485 141,727,806 Rls. 5,346 $
32 12 1393 گرگان ترکمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 9,750 119,900,924 Rls. 4,485 $
33 12 1393 گرگان ترکمنستان 25202000 ک گچ 14,800 115,219,776 Rls. 4,144 $
34 12 1393 گرگان ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,460 112,263,780 Rls. 4,380 $
35 12 1393 گرگان ترکمنستان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 700 107,104,200 Rls. 4,200 $
36 12 1393 گرگان ترکمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 3,345 104,453,195 Rls. 4,081 $
37 12 1393 گرگان ترکمنستان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 843 64,613,421 Rls. 2,529 $
38 12 1393 گرگان ترکمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 840 64,383,480 Rls. 2,520 $
39 12 1393 گرگان ترکمنستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 24,282 43,351,700 Rls. 1,700 $
40 12 1393 گرگان ترکمنستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 49,850 33,139,964 Rls. 1,196 $
41 12 1393 گرگان ترکمنستان 08105000 کيوي, تازه 2,325 25,908,680 Rls. 976 $
42 12 1393 گرگان ترکمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 350 16,314,900 Rls. 595 $
43 12 1393 گرگان ترکمنستان 08091000 زردآلو ,تازه 715 14,998,670 Rls. 586 $
44 12 1393 گرگان ترکمنستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 950 9,381,504 Rls. 352 $
مجموع کل
206,162,407,866 ريال
مجموع کل
7,753,462 دلار
[1]