آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (گرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 گرگان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 12,184,257 647,600,523,294 Rls. 24,359,046 $
2 12 1393 گرگان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 979,150 77,364,136,802 Rls. 2,942,005 $
3 12 1393 گرگان عراق 04031090 ک ک ک ماست 2,653,704 66,425,222,775 Rls. 2,525,201 $
4 12 1393 گرگان عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 1,026,109 32,711,344,175 Rls. 1,231,237 $
5 12 1393 گرگان عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 508,615 11,409,870,900 Rls. 433,494 $
6 12 1393 گرگان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 89,720 6,961,125,625 Rls. 261,493 $
7 12 1393 گرگان عراق 44101990 ساير تخته هاازچوب كارشده 371,460 2,715,967,800 Rls. 102,375 $
8 12 1393 گرگان عراق 38089321 آلاكلرکنيکال (سم رقيق نشده) 10,000 2,309,916,000 Rls. 84,000 $
9 12 1393 گرگان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 43,067 2,194,446,184 Rls. 79,675 $
10 12 1393 گرگان عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 37,540 1,340,074,411 Rls. 48,802 $
11 12 1393 گرگان عراق 38089322 بوتاكلر (سم رقيق نشده) 1,000 687,475,000 Rls. 25,000 $
12 12 1393 گرگان عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 18,380 634,409,594 Rls. 23,894 $
13 12 1393 گرگان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 49,900 411,600,150 Rls. 14,970 $
14 12 1393 گرگان عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 50,020 349,617,450 Rls. 13,650 $
15 12 1393 گرگان عراق 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 14,962 257,137,450 Rls. 10,070 $
16 12 1393 گرگان عراق 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 64,695 187,340,008 Rls. 7,117 $
17 12 1393 گرگان عراق 04089100 تخم پرندگان , خشک کرده , بدون پوست 740 147,641,100 Rls. 5,550 $
مجموع کل
853,707,848,718 ريال
مجموع کل
32,167,579 دلار
[1]