آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 983,422 134,227,127,375 Rls. 4,972,977 $
2 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 438,923 16,873,046,130 Rls. 619,132 $
3 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 15,867,792 11,907,515,204 Rls. 444,767 $
4 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 133,400 6,732,005,550 Rls. 254,800 $
5 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 139,750 5,679,173,230 Rls. 209,623 $
6 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 01042010 بز زنده ،مولد نژاد 28,499 3,596,180,000 Rls. 131,200 $
7 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 520,154 2,934,108,587 Rls. 114,431 $
8 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 22,730 2,573,932,536 Rls. 95,886 $
9 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,000 2,036,336,400 Rls. 79,800 $
10 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 25,970 1,988,483,665 Rls. 75,016 $
11 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد 6,000 732,943,104 Rls. 27,008 $
12 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 2,326 524,947,330 Rls. 19,623 $
13 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 48,219 517,740,987 Rls. 20,251 $
14 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 8,972 437,079,580 Rls. 16,260 $
15 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,100 391,196,400 Rls. 14,700 $
16 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,060 338,256,900 Rls. 12,180 $
17 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,890 321,790,518 Rls. 12,138 $
18 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 3,430 291,578,434 Rls. 11,434 $
19 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 1,347 282,598,208 Rls. 10,776 $
20 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 600 226,237,200 Rls. 8,400 $
21 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 3,027 220,809,000 Rls. 8,254 $
22 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 3,357 180,028,800 Rls. 6,720 $
23 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 19,200 156,751,872 Rls. 6,144 $
24 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 48,110 144,445,588 Rls. 5,677 $
25 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 2,770 141,369,720 Rls. 5,540 $
26 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 320 122,942,400 Rls. 4,797 $
27 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 2,020 108,319,470 Rls. 4,242 $
28 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 300 82,977,000 Rls. 3,087 $
29 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 740 80,799,000 Rls. 3,000 $
30 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 300 80,025,000 Rls. 3,000 $
31 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 1,195 76,171,230 Rls. 2,985 $
32 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,010 64,560,540 Rls. 2,530 $
33 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 2,800 57,373,120 Rls. 2,238 $
34 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 850 54,225,750 Rls. 2,125 $
35 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 330 39,821,760 Rls. 1,485 $
36 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 580 36,873,510 Rls. 1,445 $
37 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 580 36,873,510 Rls. 1,445 $
38 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 663 31,922,400 Rls. 1,200 $
39 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 190 29,087,640 Rls. 1,080 $
40 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 100 27,659,000 Rls. 1,029 $
41 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 145 25,855,680 Rls. 960 $
42 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 480 24,580,800 Rls. 960 $
43 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 410 21,167,640 Rls. 780 $
44 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 60 7,683,900 Rls. 300 $
45 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 80 7,510,182 Rls. 279 $
46 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 460 4,969,943 Rls. 193 $
47 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 45 4,847,940 Rls. 180 $
48 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 150 3,840,750 Rls. 150 $
49 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 46021290 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابه شكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازنخل رونده به غيرازصنايع دستي كپوبافي ا 2,382 2,355,368 Rls. 86 $
50 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 48 1,939,176 Rls. 72 $
51 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 115 1,642,913 Rls. 61 $
52 12 1393 گناوه امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 20 1,356,900 Rls. 50 $
مجموع کل
194,493,064,840 ريال
مجموع کل
7,222,495 دلار
[1]