آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 گناوه کويت 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 957,008 130,383,360,225 Rls. 4,765,040 $
2 12 1393 گناوه کويت 01042010 بز زنده ،مولد نژاد 18,895 2,071,812,840 Rls. 75,580 $
3 12 1393 گناوه کويت 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد 5,100 562,183,200 Rls. 20,400 $
مجموع کل
133,017,356,265 ريال
مجموع کل
4,861,020 دلار
[1]