آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (گنبد كاووس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 گنبد كاووس افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 25,879,860 476,224,033,508 Rls. 17,823,213 $
2 12 1393 گنبد كاووس افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 3,623,720 70,116,205,606 Rls. 2,611,888 $
3 12 1393 گنبد كاووس افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,243,872 43,281,885,213 Rls. 1,649,444 $
4 12 1393 گنبد كاووس افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,302,059 18,421,720,213 Rls. 690,595 $
5 12 1393 گنبد كاووس افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 171,245 3,278,447,504 Rls. 119,874 $
6 12 1393 گنبد كاووس افغانستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 48,350 938,137,748 Rls. 35,516 $
7 12 1393 گنبد كاووس افغانستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 48,860 903,598,080 Rls. 33,616 $
8 12 1393 گنبد كاووس افغانستان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 24,730 490,697,748 Rls. 17,806 $
9 12 1393 گنبد كاووس افغانستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 5,220 135,662,803 Rls. 5,011 $
10 12 1393 گنبد كاووس افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 8,125 106,915,045 Rls. 4,187 $
11 12 1393 گنبد كاووس افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,340 104,004,055 Rls. 4,073 $
12 12 1393 گنبد كاووس افغانستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,620 78,944,868 Rls. 2,916 $
13 12 1393 گنبد كاووس افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 444 10,775,770 Rls. 422 $
مجموع کل
614,091,028,161 ريال
مجموع کل
22,998,561 دلار
[1]