آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (گنبد كاووس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 گنبد كاووس عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 8,795,938 774,111,105,878 Rls. 29,187,239 $
2 12 1393 گنبد كاووس عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 11,302,983 444,527,517,617 Rls. 16,719,672 $
3 12 1393 گنبد كاووس عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,168,451 40,947,167,040 Rls. 1,518,826 $
4 12 1393 گنبد كاووس عراق 04031090 ک ک ک ماست 780,864 20,096,226,927 Rls. 755,890 $
5 12 1393 گنبد كاووس عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 1,276,006 19,456,534,700 Rls. 734,037 $
6 12 1393 گنبد كاووس عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 66,348 11,403,945,772 Rls. 424,541 $
7 12 1393 گنبد كاووس عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 71,445 2,451,769,477 Rls. 92,878 $
8 12 1393 گنبد كاووس عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 38,760 2,043,277,560 Rls. 77,477 $
9 12 1393 گنبد كاووس عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 37,756 1,770,847,275 Rls. 69,849 $
10 12 1393 گنبد كاووس عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 33,106 1,588,051,900 Rls. 59,586 $
11 12 1393 گنبد كاووس عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 32,912 845,116,321 Rls. 31,594 $
12 12 1393 گنبد كاووس عراق 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 73,430 823,295,250 Rls. 29,875 $
13 12 1393 گنبد كاووس عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 49,900 265,817,300 Rls. 9,980 $
14 12 1393 گنبد كاووس عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 23,962 190,587,579 Rls. 7,189 $
15 12 1393 گنبد كاووس عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 9,750 139,791,900 Rls. 5,325 $
مجموع کل
1,320,661,052,496 ريال
مجموع کل
49,723,959 دلار
[1]