آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 6,672,696 76,898,180,157 Rls. 2,581,000 $
2 12 1394 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 4,060,767 48,677,263,162 Rls. 1,639,530 $
3 12 1394 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 3,834,319 25,220,126,039 Rls. 848,523 $
4 12 1394 آبادان كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 233,237 21,868,266,242 Rls. 727,836 $
5 12 1394 آبادان كويت 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 196,251 14,785,536,662 Rls. 491,504 $
6 12 1394 آبادان كويت 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 19,907 9,913,733,833 Rls. 328,469 $
7 12 1394 آبادان كويت 08081000 سيب , تازه 694,141 9,360,636,644 Rls. 311,938 $
8 12 1394 آبادان كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 146,449 6,670,819,748 Rls. 223,833 $
9 12 1394 آبادان كويت 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 138,078 6,188,362,628 Rls. 207,118 $
10 12 1394 آبادان كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 578,585 6,081,647,478 Rls. 202,531 $
11 12 1394 آبادان كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 142,125 5,543,647,203 Rls. 185,485 $
12 12 1394 آبادان كويت 04090000 عسل طبيعي 43,540 5,113,311,650 Rls. 170,100 $
13 12 1394 آبادان كويت 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 370,935 4,446,210,255 Rls. 148,573 $
14 12 1394 آبادان كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 355,983 4,385,045,041 Rls. 147,481 $
15 12 1394 آبادان كويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 77,918 4,043,448,935 Rls. 135,026 $
16 12 1394 آبادان كويت 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 418,377 4,042,919,954 Rls. 137,139 $
17 12 1394 آبادان كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 135,404 3,453,568,718 Rls. 115,095 $
18 12 1394 آبادان كويت 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 29,256 3,104,928,955 Rls. 103,425 $
19 12 1394 آبادان كويت 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 28,072 2,861,786,004 Rls. 98,252 $
20 12 1394 آبادان كويت 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 25,132 2,249,372,495 Rls. 75,399 $
21 12 1394 آبادان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 48,614 2,155,909,335 Rls. 72,115 $
22 12 1394 آبادان كويت 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 29,330 2,000,567,531 Rls. 67,091 $
23 12 1394 آبادان كويت 08109020 زرشك تازه 11,131 1,976,989,221 Rls. 65,714 $
24 12 1394 آبادان كويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 44,056 1,965,659,566 Rls. 65,236 $
25 12 1394 آبادان كويت 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 8,505 1,884,228,072 Rls. 51,189 $
26 12 1394 آبادان كويت 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 29,246 1,876,068,510 Rls. 62,327 $
27 12 1394 آبادان كويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,058 1,632,343,449 Rls. 54,210 $
28 12 1394 آبادان كويت 46021220 ---سبدبافي وحصير بافي 45,610 1,605,036,255 Rls. 53,864 $
29 12 1394 آبادان كويت 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 11,620 1,401,355,280 Rls. 46,480 $
30 12 1394 آبادان كويت 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 32,117 1,231,586,933 Rls. 41,127 $
31 12 1394 آبادان كويت 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 28,741 1,198,733,152 Rls. 39,962 $
32 12 1394 آبادان كويت 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 10,167 1,191,811,471 Rls. 39,650 $
33 12 1394 آبادان كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 19,672 1,127,974,766 Rls. 37,664 $
34 12 1394 آبادان كويت 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 18,236 1,073,699,208 Rls. 36,472 $
35 12 1394 آبادان كويت 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 2,900 1,040,172,000 Rls. 34,800 $
36 12 1394 آبادان كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 27,565 998,492,120 Rls. 33,145 $
37 12 1394 آبادان كويت 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,000 988,680,000 Rls. 33,000 $
38 12 1394 آبادان كويت 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 9,231 973,405,552 Rls. 32,309 $
39 12 1394 آبادان كويت 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 6,440 957,595,800 Rls. 32,200 $
40 12 1394 آبادان كويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 14,017 953,249,900 Rls. 31,792 $
41 12 1394 آبادان كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 29,380 873,815,640 Rls. 29,380 $
42 12 1394 آبادان كويت 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 20,792 871,959,248 Rls. 29,108 $
43 12 1394 آبادان كويت 04100090 سايرمحصولات خورا کي که منشا حيوا ني دا رد و در جاي ديگر نعرفه گفته نشده باشد 9,600 860,832,000 Rls. 28,800 $
44 12 1394 آبادان كويت 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 67,797 842,174,998 Rls. 28,473 $
45 12 1394 آبادان كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 3,530 824,182,800 Rls. 28,240 $
46 12 1394 آبادان كويت 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,729 776,856,990 Rls. 25,937 $
47 12 1394 آبادان كويت 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 11,834 708,402,640 Rls. 23,668 $
48 12 1394 آبادان كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 9,140 699,427,160 Rls. 24,231 $
49 12 1394 آبادان كويت 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,543 685,835,558 Rls. 22,894 $
50 12 1394 آبادان كويت 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 16,425 584,355,963 Rls. 19,577 $
51 12 1394 آبادان كويت 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 1,727 526,537,890 Rls. 18,048 $
52 12 1394 آبادان كويت 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 10,480 461,539,200 Rls. 15,720 $
53 12 1394 آبادان كويت 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 18,360 440,068,330 Rls. 14,690 $
54 12 1394 آبادان كويت 08105000 کيوي، تازه 35,287 419,148,930 Rls. 14,819 $
55 12 1394 آبادان كويت 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 2,584 382,355,800 Rls. 12,920 $
56 12 1394 آبادان كويت 12129900 مغز هسته ميوه ها وساير محصولات نباتي تازه، سرد كرده، يخ زده يا خشك كرده كه در جاي ديگري گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 6,476 351,673,158 Rls. 11,656 $
57 12 1394 آبادان كويت 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 11,451 344,820,240 Rls. 11,451 $
58 12 1394 آبادان كويت 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 7,872 332,594,620 Rls. 11,020 $
59 12 1394 آبادان كويت 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,500 311,011,920 Rls. 10,493 $
60 12 1394 آبادان كويت 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 6,782 306,492,144 Rls. 10,173 $
61 12 1394 آبادان كويت 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 10,089 300,036,771 Rls. 10,089 $
62 12 1394 آبادان كويت 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,422 297,149,060 Rls. 9,923 $
63 12 1394 آبادان كويت 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,652 232,095,735 Rls. 7,690 $
64 12 1394 آبادان كويت 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 3,840 230,069,760 Rls. 7,682 $
65 12 1394 آبادان كويت 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,496 229,187,235 Rls. 7,693 $
66 12 1394 آبادان كويت 08109010 انار تازه 8,395 206,888,040 Rls. 6,883 $
67 12 1394 آبادان كويت 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 20,834 206,484,320 Rls. 6,892 $
68 12 1394 آبادان كويت 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 7,259 194,236,550 Rls. 6,522 $
69 12 1394 آبادان كويت 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,840 192,923,080 Rls. 6,440 $
70 12 1394 آبادان كويت 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 5,215 188,725,700 Rls. 6,267 $
71 12 1394 آبادان كويت 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 2,923 187,345,428 Rls. 6,252 $
72 12 1394 آبادان كويت 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 3,084 183,430,152 Rls. 6,168 $
73 12 1394 آبادان كويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 316 173,537,280 Rls. 5,760 $
74 12 1394 آبادان كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,192 168,766,077 Rls. 5,601 $
75 12 1394 آبادان كويت 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 1,847 166,939,248 Rls. 5,541 $
76 12 1394 آبادان كويت 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 5,444 159,178,340 Rls. 5,444 $
77 12 1394 آبادان كويت 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 12,854 154,024,360 Rls. 5,141 $
78 12 1394 آبادان كويت 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 3,386 150,150,477 Rls. 5,079 $
79 12 1394 آبادان كويت 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 9,000 130,381,920 Rls. 4,320 $
80 12 1394 آبادان كويت 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 4,300 126,845,700 Rls. 4,300 $
81 12 1394 آبادان كويت 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 10,844 105,890,925 Rls. 3,535 $
82 12 1394 آبادان كويت 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,180 105,272,580 Rls. 3,540 $
83 12 1394 آبادان كويت 68042300 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زسنگ طبيعي. 8,700 104,232,960 Rls. 3,480 $
84 12 1394 آبادان كويت 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,728 103,531,392 Rls. 3,457 $
85 12 1394 آبادان كويت 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 1,170 103,053,600 Rls. 3,510 $
86 12 1394 آبادان كويت 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 1,008 91,200,816 Rls. 3,024 $
87 12 1394 آبادان كويت 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 736 88,231,680 Rls. 2,944 $
88 12 1394 آبادان كويت 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,000 75,450,000 Rls. 2,500 $
89 12 1394 آبادان كويت 20051000 سبزيجات هموژنيزه, محفوظ شده بجز در سرکه, يادرقند غيره, يخ نزده 1,092 65,419,536 Rls. 2,184 $
90 12 1394 آبادان كويت 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 787 65,274,312 Rls. 2,182 $
91 12 1394 آبادان كويت 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 2,924 62,378,738 Rls. 2,066 $
92 12 1394 آبادان كويت 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 1,191 61,068,235 Rls. 2,045 $
93 12 1394 آبادان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 313 59,224,989 Rls. 1,977 $
94 12 1394 آبادان كويت 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 644 53,901,480 Rls. 1,786 $
95 12 1394 آبادان كويت 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 5,512 52,845,797 Rls. 1,763 $
96 12 1394 آبادان كويت 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,483 52,334,656 Rls. 1,738 $
97 12 1394 آبادان كويت 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 5,395 51,706,937 Rls. 1,725 $
98 12 1394 آبادان كويت 07133310 لوبيا چيتي 1,019 46,121,152 Rls. 1,528 $
99 12 1394 آبادان كويت 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 2,787 43,426,530 Rls. 1,449 $
100 12 1394 آبادان كويت 69059000 دودکش كلاهك دودكش لوله دودكش وترئينات معماري وا شياءسرا ميکي برا ي ساختمان, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,830 38,701,572 Rls. 1,281 $
مجموع کل
310,054,118,273 ريال
مجموع کل
10,377,302 دلار