آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 256,266 18,256,598,667 Rls. 628,214 $
2 12 1394 آستارا گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 60,789 8,976,891,290 Rls. 303,945 $
3 12 1394 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 461,310 5,564,539,378 Rls. 192,149 $
4 12 1394 آستارا گرجستان 27101950 روغن صنعتي 374,300 5,544,499,986 Rls. 186,381 $
5 12 1394 آستارا گرجستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 895,024 4,822,909,152 Rls. 160,374 $
6 12 1394 آستارا گرجستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 66,183 2,825,330,661 Rls. 95,863 $
7 12 1394 آستارا گرجستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 186,500 2,539,957,456 Rls. 84,356 $
8 12 1394 آستارا گرجستان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 1,947 2,316,073,320 Rls. 77,880 $
9 12 1394 آستارا گرجستان 08081000 سيب , تازه 229,960 2,272,588,532 Rls. 75,272 $
10 12 1394 آستارا گرجستان 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 2,770 2,074,522,250 Rls. 69,250 $
11 12 1394 آستارا گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 24,887 1,856,293,196 Rls. 63,849 $
12 12 1394 آستارا گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 154,100 1,392,637,632 Rls. 49,283 $
13 12 1394 آستارا گرجستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 22,190 1,330,379,260 Rls. 44,380 $
14 12 1394 آستارا گرجستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 18,261 1,148,192,360 Rls. 38,348 $
15 12 1394 آستارا گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 341,242 781,375,653 Rls. 27,274 $
16 12 1394 آستارا گرجستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 11,703 632,937,750 Rls. 21,650 $
17 12 1394 آستارا گرجستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 6,625 520,401,700 Rls. 17,225 $
18 12 1394 آستارا گرجستان 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 1,590 504,601,130 Rls. 17,490 $
19 12 1394 آستارا گرجستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 19,900 494,510,025 Rls. 16,915 $
20 12 1394 آستارا گرجستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,512 402,547,104 Rls. 13,536 $
21 12 1394 آستارا گرجستان 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 12,800 385,484,800 Rls. 12,800 $
22 12 1394 آستارا گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 10,349 353,900,582 Rls. 12,418 $
23 12 1394 آستارا گرجستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 19,400 351,341,760 Rls. 11,640 $
24 12 1394 آستارا گرجستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 30,060 328,751,493 Rls. 11,112 $
25 12 1394 آستارا گرجستان 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 3,630 320,950,518 Rls. 10,890 $
26 12 1394 آستارا گرجستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 31,400 320,537,280 Rls. 10,620 $
27 12 1394 آستارا گرجستان 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,633 270,089,598 Rls. 9,082 $
28 12 1394 آستارا گرجستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,907 259,353,819 Rls. 8,721 $
29 12 1394 آستارا گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,000 255,432,780 Rls. 8,460 $
30 12 1394 آستارا گرجستان 07031000 پيازوموسير 20,050 233,598,540 Rls. 8,020 $
31 12 1394 آستارا گرجستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 1,254 186,463,530 Rls. 6,270 $
32 12 1394 آستارا گرجستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,905 183,977,280 Rls. 6,096 $
33 12 1394 آستارا گرجستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,804 156,027,960 Rls. 5,412 $
34 12 1394 آستارا گرجستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 2,900 136,226,688 Rls. 4,524 $
35 12 1394 آستارا گرجستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 361 123,446,589 Rls. 4,151 $
36 12 1394 آستارا گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 2,208 119,951,216 Rls. 3,974 $
37 12 1394 آستارا گرجستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,161 101,667,015 Rls. 3,483 $
38 12 1394 آستارا گرجستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 19,100 92,239,248 Rls. 3,056 $
39 12 1394 آستارا گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 45,900 66,486,540 Rls. 2,203 $
40 12 1394 آستارا گرجستان 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 200 65,362,000 Rls. 2,200 $
41 12 1394 آستارا گرجستان 73079200 زا نوئي,مهره وماسوره حديده شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 775 42,145,740 Rls. 1,395 $
42 12 1394 آستارا گرجستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 555 35,164,360 Rls. 1,165 $
43 12 1394 آستارا گرجستان 08071100 هندوا نه , تازه 3,740 33,793,292 Rls. 1,195 $
44 12 1394 آستارا گرجستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 2,570 30,611,230 Rls. 1,079 $
45 12 1394 آستارا گرجستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 212 18,990,960 Rls. 636 $
46 12 1394 آستارا گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 120 10,876,320 Rls. 360 $
47 12 1394 آستارا گرجستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 120 2,075,760 Rls. 72 $
مجموع کل
68,742,733,400 ريال
مجموع کل
2,334,668 دلار
[1]