آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك ارمنستان 27101210 بنزين 5,453,530 75,165,220,430 Rls. 2,517,633 $
2 12 1394 اراك ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,771,988 37,494,632,778 Rls. 1,246,381 $
3 12 1394 اراك ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 540,000 19,863,639,191 Rls. 665,457 $
4 12 1394 اراك ارمنستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 600,260 6,964,109,134 Rls. 237,034 $
5 12 1394 اراك ارمنستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 57,130 3,075,860,808 Rls. 102,834 $
6 12 1394 اراك ارمنستان 29153200 استات وينيل 107,256 2,896,150,496 Rls. 96,530 $
7 12 1394 اراك ارمنستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 139,470 2,549,584,741 Rls. 89,539 $
8 12 1394 اراك ارمنستان 28042100 آرگون 24,300 2,200,454,580 Rls. 72,900 $
9 12 1394 اراك ارمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,660 1,437,903,104 Rls. 47,853 $
10 12 1394 اراك ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 19,950 737,352,000 Rls. 24,938 $
11 12 1394 اراك ارمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 7,210 653,269,260 Rls. 21,630 $
12 12 1394 اراك ارمنستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 24,975 161,175,259 Rls. 5,336 $
مجموع کل
153,199,351,781 ريال
مجموع کل
5,128,064 دلار
[1]