آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك جمهوري عربي سوريه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 18,270,396 687,435,186,726 Rls. 23,099,356 $
2 12 1394 اراك جمهوري عربي سوريه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,500 704,475,795 Rls. 24,097 $
مجموع کل
688,139,662,521 ريال
مجموع کل
23,123,453 دلار
[1]