آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 3,566,953 212,344,895,038 Rls. 7,219,948 $
2 12 1394 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,539,110 155,309,080,072 Rls. 5,274,652 $
3 12 1394 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 7,047,780 120,452,354,035 Rls. 4,053,068 $
4 12 1394 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,584,965 115,985,124,945 Rls. 3,884,644 $
5 12 1394 اراك عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,250,000 85,730,384,728 Rls. 2,864,677 $
6 12 1394 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 524,970 82,603,163,550 Rls. 2,786,717 $
7 12 1394 اراك عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,553,274 62,968,963,759 Rls. 2,097,432 $
8 12 1394 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,029,710 45,166,376,093 Rls. 1,526,065 $
9 12 1394 اراك عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 249,254 35,642,969,260 Rls. 1,225,375 $
10 12 1394 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,271,915 21,711,582,123 Rls. 724,566 $
11 12 1394 اراك عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 441,040 20,213,102,805 Rls. 688,031 $
12 12 1394 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 6,635 19,126,469,380 Rls. 648,311 $
13 12 1394 اراك عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 178 16,252,706,400 Rls. 538,133 $
14 12 1394 اراك عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 362,500 13,623,921,598 Rls. 452,317 $
15 12 1394 اراك عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 164,553 13,352,365,240 Rls. 454,329 $
16 12 1394 اراك عراق 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 806,156 10,209,331,465 Rls. 340,317 $
17 12 1394 اراك عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 270,000 10,014,641,145 Rls. 333,180 $
18 12 1394 اراك عراق 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 188,700 9,053,176,860 Rls. 299,655 $
19 12 1394 اراك عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 82,700 7,490,978,400 Rls. 248,100 $
20 12 1394 اراك عراق 85152110 ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودکار 31,984 6,593,061,960 Rls. 225,762 $
21 12 1394 اراك عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 93,766 4,601,068,625 Rls. 155,085 $
22 12 1394 اراك عراق 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 16,320 4,322,267,136 Rls. 143,616 $
23 12 1394 اراك عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 50,000 3,294,940,000 Rls. 110,007 $
24 12 1394 اراك عراق 04031090 ماست 116,000 3,293,474,451 Rls. 110,995 $
25 12 1394 اراك عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 174,800 2,557,426,008 Rls. 87,434 $
26 12 1394 اراك عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 267,884 2,467,594,377 Rls. 83,681 $
27 12 1394 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 153,200 2,140,928,483 Rls. 70,932 $
28 12 1394 اراك عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 9,910 2,013,971,352 Rls. 66,862 $
29 12 1394 اراك عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 22,200 2,003,366,100 Rls. 66,600 $
30 12 1394 اراك عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 43,000 1,760,335,500 Rls. 61,207 $
31 12 1394 اراك عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 9,500 1,720,203,000 Rls. 57,000 $
32 12 1394 اراك عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 49,437 1,670,772,931 Rls. 56,253 $
33 12 1394 اراك عراق 39269060 پريفرم (PET) 18,000 1,525,878,000 Rls. 53,908 $
34 12 1394 اراك عراق 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 7,800 1,411,441,200 Rls. 46,800 $
35 12 1394 اراك عراق 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 21,939 1,222,001,342 Rls. 42,122 $
36 12 1394 اراك عراق 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 15,585 1,021,739,628 Rls. 33,819 $
37 12 1394 اراك عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 10,400 941,647,200 Rls. 31,200 $
38 12 1394 اراك عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 92,120 904,197,700 Rls. 29,940 $
39 12 1394 اراك عراق 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 10,146 597,000,108 Rls. 20,708 $
40 12 1394 اراك عراق 29153100 استات اتيل 21,280 594,496,168 Rls. 19,684 $
41 12 1394 اراك عراق 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 20,240 564,031,195 Rls. 18,823 $
42 12 1394 اراك عراق 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 30,500 544,187,700 Rls. 18,300 $
43 12 1394 اراك عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 6,170 509,490,000 Rls. 18,000 $
44 12 1394 اراك عراق 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 4,950 495,253,440 Rls. 17,107 $
45 12 1394 اراك عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 3,807 402,049,463 Rls. 14,315 $
46 12 1394 اراك عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,104 256,501,744 Rls. 8,521 $
47 12 1394 اراك عراق 28041000 هيدروژن 44,760 246,047,040 Rls. 8,430 $
48 12 1394 اراك عراق 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 1,340 233,016,000 Rls. 8,000 $
49 12 1394 اراك عراق 11031300 بلغور و زبره ذرت 25,020 226,447,500 Rls. 7,500 $
50 12 1394 اراك عراق 28044000 ا کسيژن 44,580 198,670,770 Rls. 6,687 $
51 12 1394 اراك عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,170 193,339,140 Rls. 6,507 $
52 12 1394 اراك عراق 28530010 آب مقطر 35,260 136,382,620 Rls. 4,568 $
53 12 1394 اراك عراق 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 1,500 104,724,600 Rls. 3,470 $
54 12 1394 اراك عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,440 51,770,880 Rls. 1,728 $
55 12 1394 اراك عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 500 37,462,500 Rls. 1,250 $
مجموع کل
1,108,108,772,756 ريال
مجموع کل
37,376,340 دلار
[1]