آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 12,070,524 198,415,167,209 Rls. 6,761,415 $
2 12 1394 اراك پاكستان 27132000 قيرنفت 995,217 15,550,887,324 Rls. 528,627 $
3 12 1394 اراك پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 347,575 6,072,111,969 Rls. 202,619 $
4 12 1394 اراك پاكستان 27111210 پروپان مايع شده درظروف کمتر ا ز يکهزا ر سانتي متر مکعب 121,625 1,951,364,115 Rls. 66,285 $
5 12 1394 اراك پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 38,422 1,071,138,164 Rls. 35,732 $
مجموع کل
223,060,668,782 ريال
مجموع کل
7,594,678 دلار
[1]