آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اردبيل آذربايجان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 1,182,300 104,762,595,000 Rls. 3,572,948 $
2 12 1394 اردبيل آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,585,257 39,421,347,612 Rls. 1,328,144 $
3 12 1394 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 378,863 39,238,395,258 Rls. 1,325,594 $
4 12 1394 اردبيل آذربايجان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 85,386 10,579,258,404 Rls. 361,442 $
5 12 1394 اردبيل آذربايجان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 36,000 10,497,040,000 Rls. 360,000 $
6 12 1394 اردبيل آذربايجان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 36,810 8,685,090,800 Rls. 299,885 $
7 12 1394 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 42,500 3,307,656,000 Rls. 109,500 $
8 12 1394 اردبيل آذربايجان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 21,000 1,903,356,000 Rls. 63,000 $
9 12 1394 اردبيل آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 72,000 1,232,625,600 Rls. 43,145 $
10 12 1394 اردبيل آذربايجان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 29,500 1,068,456,600 Rls. 35,400 $
11 12 1394 اردبيل آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 42,000 993,484,800 Rls. 33,600 $
12 12 1394 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 94,000 833,310,600 Rls. 28,200 $
13 12 1394 اردبيل آذربايجان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 10,300 590,058,000 Rls. 19,600 $
14 12 1394 اردبيل آذربايجان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 66,500 564,124,050 Rls. 19,913 $
15 12 1394 اردبيل آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 22,200 401,717,880 Rls. 13,320 $
16 12 1394 اردبيل آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,000 362,196,000 Rls. 12,000 $
17 12 1394 اردبيل آذربايجان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 86,484 343,094,732 Rls. 11,361 $
18 12 1394 اردبيل آذربايجان 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 700 69,347,250 Rls. 2,450 $
19 12 1394 اردبيل آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 1,400 61,113,150 Rls. 2,030 $
20 12 1394 اردبيل آذربايجان 25301010 پرليت 10,117 60,600,988 Rls. 2,023 $
21 12 1394 اردبيل آذربايجان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 464 39,400,560 Rls. 1,392 $
مجموع کل
225,014,269,284 ريال
مجموع کل
7,644,948 دلار
[1]