آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اردبيل افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 191,611 22,764,614,675 Rls. 766,445 $
2 12 1394 اردبيل افغانستان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 47,570 5,823,108,200 Rls. 200,600 $
3 12 1394 اردبيل افغانستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 42,313 5,058,205,722 Rls. 169,245 $
4 12 1394 اردبيل افغانستان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 23,858 4,287,568,896 Rls. 143,153 $
5 12 1394 اردبيل افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 21,000 1,196,958,000 Rls. 42,000 $
6 12 1394 اردبيل افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 23,700 403,346,250 Rls. 14,250 $
7 12 1394 اردبيل افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 1,425 373,971,600 Rls. 12,400 $
مجموع کل
39,907,773,343 ريال
مجموع کل
1,348,093 دلار
[1]