آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اردبيل عراق 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 362,651 45,599,578,428 Rls. 1,536,597 $
2 12 1394 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 2,868,080 41,914,940,184 Rls. 1,443,319 $
3 12 1394 اردبيل عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 182,550 16,239,355,601 Rls. 554,523 $
4 12 1394 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 312,644 15,230,524,811 Rls. 505,031 $
5 12 1394 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 210,017 14,234,651,135 Rls. 472,175 $
6 12 1394 اردبيل عراق 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 73,866 8,857,763,072 Rls. 295,471 $
7 12 1394 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 34,307 4,084,345,876 Rls. 137,229 $
8 12 1394 اردبيل عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 347,356 3,829,956,993 Rls. 134,842 $
9 12 1394 اردبيل عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 18,854 3,344,612,100 Rls. 113,131 $
10 12 1394 اردبيل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 56,730 3,320,353,294 Rls. 111,154 $
11 12 1394 اردبيل عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 1,143,981 2,490,146,238 Rls. 82,703 $
12 12 1394 اردبيل عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 25,341 2,296,046,646 Rls. 76,023 $
13 12 1394 اردبيل عراق 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 140,400 2,119,604,760 Rls. 70,200 $
14 12 1394 اردبيل عراق 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 38,940 1,824,854,941 Rls. 60,791 $
15 12 1394 اردبيل عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 20,900 1,326,004,680 Rls. 43,890 $
16 12 1394 اردبيل عراق 44187900 ساير، چندلايه غير از كف هاي موزاييكي 28,180 1,214,507,580 Rls. 42,270 $
17 12 1394 اردبيل عراق 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 20,270 1,162,283,827 Rls. 38,513 $
18 12 1394 اردبيل عراق 04090000 عسل طبيعي 13,457 999,882,485 Rls. 33,301 $
19 12 1394 اردبيل عراق 44187200 پانل هاي سوارشده ،چند لايه براي پوشش كف ازچوب . 14,025 643,381,448 Rls. 21,472 $
20 12 1394 اردبيل عراق 68109190 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده بجز براي كف 177,225 381,490,560 Rls. 12,672 $
21 12 1394 اردبيل عراق 04100090 سايرمحصولات خورا کي که منشا حيوا ني دا رد و در جاي ديگر نعرفه گفته نشده باشد 5,040 377,445,600 Rls. 12,600 $
22 12 1394 اردبيل عراق 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 5,500 329,516,000 Rls. 11,000 $
23 12 1394 اردبيل عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,400 270,240,000 Rls. 9,564 $
24 12 1394 اردبيل عراق 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,799 194,474,644 Rls. 6,437 $
25 12 1394 اردبيل عراق 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 2,150 186,727,500 Rls. 6,450 $
مجموع کل
172,472,688,402 ريال
مجموع کل
5,831,358 دلار
[1]