آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 115,220 36,248,341,606 Rls. 1,232,826 $
2 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 72,000 3,328,012,800 Rls. 115,200 $
3 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 16,044 581,671,636 Rls. 19,253 $
4 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 4,264 161,029,960 Rls. 5,330 $
مجموع کل
40,319,056,002 ريال
مجموع کل
1,372,609 دلار
[1]