آمار کل " صادرات به" کشور (بحرين) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 407,179 21,250,493,408 Rls. 726,863 $
2 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 33,727 10,224,486,950 Rls. 339,955 $
3 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 26,604 6,948,216,138 Rls. 236,118 $
4 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,548 110,020,230 Rls. 3,870 $
5 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,032 109,024,608 Rls. 3,612 $
مجموع کل
38,642,241,334 ريال
مجموع کل
1,310,418 دلار
[1]