آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,241,829 867,809,635,221 Rls. 29,204,011 $
2 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 224,028 440,382,960,000 Rls. 14,580,000 $
3 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,323,056 359,051,958,721 Rls. 12,017,891 $
4 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 2,135,120 187,357,014,007 Rls. 6,278,748 $
5 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 413,460 35,815,070,910 Rls. 1,234,882 $
6 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,475,240 21,424,029,080 Rls. 709,870 $
7 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 595,855 17,112,006,306 Rls. 576,815 $
8 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,266,990 17,056,932,894 Rls. 566,348 $
9 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 5,718,234 16,921,810,368 Rls. 571,824 $
10 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 194,510 16,562,452,040 Rls. 569,966 $
11 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 559,010 14,179,138,154 Rls. 470,563 $
12 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 224,730 11,697,086,700 Rls. 404,362 $
13 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 39269060 پريفرم (PET) 218,376 10,959,834,340 Rls. 371,097 $
14 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 92,668 9,921,714,982 Rls. 328,738 $
15 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,151,510 7,749,693,371 Rls. 262,197 $
16 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 59,340 7,293,029,572 Rls. 242,502 $
17 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 132,179 6,806,748,720 Rls. 236,676 $
18 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84238210 باسکول ا لکترونيکي سيار با ظرفيت توزين 500 تا5000كيلوگرم 145,795 6,417,804,973 Rls. 218,691 $
19 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 132,870 6,015,237,885 Rls. 199,305 $
20 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 332,210 4,281,041,975 Rls. 145,309 $
21 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 33019012 ساير عرقيات سنتي 37,638 3,495,196,710 Rls. 121,479 $
22 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 64,700 3,045,572,470 Rls. 100,930 $
23 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 144,790 2,466,834,426 Rls. 86,819 $
24 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 46,080 2,157,027,840 Rls. 76,032 $
25 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,000 2,026,274,640 Rls. 70,824 $
26 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,308,500 1,751,345,038 Rls. 61,549 $
27 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 26,685 1,367,448,508 Rls. 46,851 $
28 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 10,350 1,338,227,397 Rls. 44,343 $
29 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 15,060 888,727,754 Rls. 29,814 $
30 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 41,120 862,294,160 Rls. 28,784 $
31 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57023200 کف پوش هاي مخمل باف; ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي;آماده نشده برا ي مصرف. 6,200 807,167,534 Rls. 26,746 $
32 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 5,700 598,497,900 Rls. 19,950 $
33 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 7,200 582,519,600 Rls. 19,440 $
34 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 19,200 549,312,000 Rls. 19,200 $
35 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 62089900 تنکه, ربدوشامبر,زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 4,100 541,368,756 Rls. 18,204 $
36 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,657 516,568,823 Rls. 17,150 $
37 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 5,185 311,646,362 Rls. 10,318 $
38 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 18,400 196,277,400 Rls. 6,600 $
39 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 760 134,597,880 Rls. 4,560 $
40 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 04031090 ماست 3,192 91,576,940 Rls. 3,033 $
41 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 9,700 42,601,380 Rls. 1,454 $
مجموع کل
2,088,586,283,737 ريال
مجموع کل
70,003,875 دلار
[1]