آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 362,963 96,182,717,462 Rls. 3,262,338 $
2 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 243,035 12,972,330,494 Rls. 441,255 $
3 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 22,434 6,138,531,067 Rls. 208,930 $
4 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 18,000 955,767,600 Rls. 32,400 $
5 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 9,000 482,203,080 Rls. 16,920 $
6 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 5,160 367,637,100 Rls. 12,900 $
7 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,580 193,203,300 Rls. 6,450 $
8 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 774 10,601,628 Rls. 372 $
مجموع کل
117,302,991,731 ريال
مجموع کل
3,981,566 دلار
[1]