آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 556,860 29,904,009,581 Rls. 1,010,504 $
2 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 107,086 27,688,963,672 Rls. 927,869 $
3 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 29,227 8,056,108,347 Rls. 274,032 $
4 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 78,307 5,732,806,928 Rls. 195,770 $
5 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 9,500 508,536,900 Rls. 17,100 $
6 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 6,750 360,015,300 Rls. 12,690 $
7 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,641 197,859,380 Rls. 6,605 $
8 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 2,074 29,857,092 Rls. 996 $
مجموع کل
72,478,157,200 ريال
مجموع کل
2,445,567 دلار
[1]